koolzaad

Geschiedenis van de Groninger Bodem Beweging

2003 - 2005
In 2003 was er een sterke stijging van het aantal bevingen in de gemeente Loppersum met een uitschieter van 3 op de schaal van Richter in Stedum. Een aantal mensen begint zich ernstig zorgen te maken.
Op 3 november 2003 vraagt de Stichting Dorpsbelangen Middelstum (SDM) aan burgemeester Rodenboog van Loppersum of de gemeente zich sterk wil maken voor een goede afhandeling van de schade die ontstaat door aardbevingen. De burgemeester bevestigt dat de NAM toegeeft dat de bevingen en de bodemdaling worden veroorzaakt door gaswinning. Hij neemt het initiatief tot de organisatie van een tweetal informatieavonden in Vita Nova, Middelstum (op 24-11-2003 en 15-11-2004). Hier geeft een panel van deskundigen haar visie op: ‘Aardtrilling in de gemeente Loppersum’ en 'Bodemdaling’.
In de panels zitten vertegenwoordigers van

 • de NAM,
 • de Commissie Bodemdaling,
 • het KNMI, Gemeente Loppersum,
 • de Technische Commissie Bodembeweging en
 • het Waterschap Noorderzijlvest.

2006-2008
Na twee relatief rustige jaren loopt het aantal bevingen in 2006 snel op. De groep rond Stichting Dorpsbelangen Middelstum (SDM), met onder andere mevrouw H. Groeneveld en de heer J. Veenstra, uit haar bezorgdheid in een gesprek met de heer Musschenga, gedeputeerde van de Provincie Groningen. De groep eist nieuw onderzoek naar de effecten van de gaswinning. Hier wordt niet op ingegaan door de provincie.Op 8 augustus van dat jaar is er een beving van magnitude 3,5 op de schaal van Richter in Westeremden, de zwaarste tot dan toe in Noord Groningen.

Oprichting werkgroep
Na hernieuwd overleg tussen SDM, provincie en gemeente Loppersum in november 2006 spreken de laatste twee hun steun uit aan nieuw onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning. Er zal een werkgroep van burgers worden gevormd met als taak advies te geven over de vraagstelling van het onderzoek waarin alle bestaande kennis over de gevolgen van de gaswinning geëvalueerd wordt.
Deze ‘Klankbordgroep’ wordt opgericht op 15 januari 2007 en bestaat uit

 • Toni van Batenburg (Huizinge)
 • Marko Datema (namens De Vereniging Groninger Dorpen)
 • Reinder Dijk (Westeremden)
 • Hilda Groeneveld (Middelstum)
 • Jelle van der Knoop (Stedum)
 • Jan Veenstra (Toornwerd) en
 • Koos de Vries (Westerwijtwerd)

De Klankbordgroep heeft als doel:

 1. Een rechtvaardiger schadevergoedingsregeling
 2. Een betere informatievoorziening richting bevolking, door het instellen van een loket waar bewoners met vragen terecht zouden kunnen.

Onderzoek
Op initiatief van de provincie wordt een Stuurgroep ingesteld die de opdracht en afwikkeling van het onderzoek gaat bewaken.
De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van

 • het Waterschap
 • het KNMI
 • de Commissie Bodemdaling
 • de provincie Groningen
 • de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) en
 • de gemeente Loppersum (burgemeester Rodenboog)

De focus van het onderzoek ligt op de gevolgen van de aardgaswinning voor de gemeente Loppersum. Het is een evaluatiestudie van alle onderzoek die er tot dan toe is verschenen. De bedoeling is dat hier met een kritische blik naar wordt gekeken. De Klankbordgroep mocht aanzitten bij de vergaderingen en commentaar leveren.

Oprichting vereniging Groninger Bodem Beweging

2009
In de loop van het onderzoek, dat keer op keer werd vertraagd, werd het de leden van de Klankbordgroep duidelijk dat het onderzoek niet op alle vragen antwoord gaat geven. Ook waren de conclusies in hun ogen ten onrechte nogal sussend van toon. Daarop besluit de Klankbordgroep een vereniging op te richten van en voor de bewoners die schade ondervinden van de gaswinning. De hoop en verwachting is dat veel Groningers lid worden, zodat we een vuist kunnen maken naar de NAM.
Op 6 november 2009 werd de vereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) opgericht bij notaris Suk in Winsum.
Bestuursleden:

 • Hilda Groeneveld (secretaris)
 • Roelof Hupkes
 • Jelle van der Knoop (voorzitter)
 • Koos de Vries (penningmeester)
 • Jan Veenstra deed mee als adviseur

2010-2012
Begin 2010 is het onderzoeksrapport opgeleverd door TNO Deltares. Zoals al werd verwacht was het onderzoek onvoldoende kritisch en was de toon zetting: het valt allemaal wel een beetje mee. In de eerste jaren was de GBB vooral met de basis van de vereniging bezig: het maken van een website, het opzetten van ledenadministratie.
Wel kreeg de GBB veel aandacht van lokale en landelijke media. Er werd een paar keer overleg gevoerd met de NAM; dit overleg leverde weinig op. Er werd een aantal presentaties gegeven, onder andere aan de gemeenteraad van Loppersum. Met de toeloop van leden wilde het nog niet zo vlotten. Eind 2011 had de vereniging ongeveer 200 leden.

Op 16 augustus 2012 komt de beving van Huizinge, kracht 3,6 op de schaal van Richter. De heftigheid van deze beving maakt voor het eerst aan veel mensen duidelijk dat het 'niet meevalt' en dat naast schade ook veiligheid een issue is.
Het bestuur van de GBB krijgt het druk: de media aandacht voor het onderwerp en ook voor de GBB groeit en groeit. Het ledenaantal verdubbelt en bedroeg eind 2012 circa 500. Enige bestuursleden kunnen het werk voor de GBB niet meer combineren met hun fulltime baan.

2013-2014
SodM en KNMI stellen hun berekeningen bij (waar de Klankbordgroep al op had aangedrongen). Duidelijk wordt dat de bevingen zwaarder kunnen worden. Kamp komt naar Groningen en zet allerlei onderzoeken op stapel. Adequate besluitvorming vertraagt. De onrust onder de bewoners neemt toe. In april 2013 is het aantal leden wederom verdubbeld tot bijna 1000.
In april/mei 2013 worden er nieuwe bestuursleden aangetrokken en wordt er een professionaliseringsslag gemaakt.
Het nieuwe bestuur bestaat dan uit

 • Daniëlla Blanken (secretaris)
 • Lambert de Bont
 • Corine Jansen (voorzitter)
 • Jelle van der Knoop (vicevoorzitter)
 • Roelf Torringa
 • Jeanette Schoorl en
 • Albert Wijbrands (penningmeester)

Bert de Jong trad wel toe maar na drie vergaderingen moest hij zich terugtrekken omdat hij met de NAM ging onderhandelen over de verkoop van zijn huis.

Intussen blijft het aantal bevingen stijgen: in 2012 bijna 100 en in 2013 ongeveer 120. Het aantal leden ook. Eind 2013 zijn er 1500 leden. Eind 2014 bijna 2500. (In augustus 2015 staat de teller op bijna 3000.)

Dit is mede te danken aan de geweldige media aandacht voor de vereniging en door de vele activiteiten en acties van de kaderleden.

GBB treedt toe tot de Dialoogtafel na een ledenraadpleging. Als enige organisatie heeft de GBB twee vertegenwoordigers aan tafel: Corine Jansen en Lambert de Bont.

In de loop van 2014 vindt er een aantal mutaties in het bestuur plaats. Jeanette Schoorl, Albert Wijbrands en Daniella Blanken vertrekken, Derwin Schorren, Dick Kleijer en Albert Hebels treden toe. De eerste wordt secretaris, de tweede penningmeester.

In juli 2015 treden de bestuursleden Roelf Torringa, Lambert de Bont en Corine Jansen af. Jelle van der Knoop (vice voorzitter) wordt voorzitter ad-interim. En er wordt invulling gegeven aan de tijdens de Algemene Leden Vergadering van juni aangegeven richting, welke met  applaus ondersteund werd door de leden, om een andere koers te varen m.b.t.. de Dialoogtafel. De GBB gaat niet verder met de Dialoogtafel.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina