koolzaad

Klankbordgroep

De Klankbordgroep komt 1 x in de 4-6 weken bij elkaar en bestaat uit leden van de Groninger Bodem Beweging. Voorafgaand aan de Dialoogtafel ontvangt de klankbordgroep de agenda en bijbehorende documenten van de Dialoogtafel. De klankbordleden lezen dit door, stellen kritische vragen en formuleren gezamenlijk een standpunt t.a.v. agendapunten.

De standpunten en opmerkingen worden vastgelegd en meegenomen naar de Dialoogtafel en daar ingebracht door GBB bestuursleden Lambert de Bont en Corine Jansen.

De vergaderingen worden voorgezeten door GBB bestuurslid Roelf Torringa en van elke klankbordgroep wordt verslag gedaan.

Suzanne Herweijer

400x300

Woonplaats: Rottum

“De gaswinning moet drastisch worden beperkt. De materiele en immateriële schade moet voor de bewoners zo klein mogelijk zijn. Het aardbeving bestendig maken van gebouwen moet leiden tot verfraaiing van dorpsgezichten en behoud erfgoed. De landschappelijke kwaliteit moet worden verbeterd. Daardoor moet het aantrekkelijk worden om in het gebied te blijven of te komen wonen”.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina