Veelgestelde vragen - Schadeprotocol 2018

Wie heeft het nieuwe schadeprotocol opgesteld?

Het schadeprotocol is opgesteld in een samenwerking van de minister van EZK en de regionale bestuurders. De Groninger Bodembeweging en het Gasberaad zaten aan tafel als adviseur.

Is de GBB gelukkig met alle onderdelen van het protocol?

De GBB is over het geheel genomen blij met het nieuwe schadeprotocol. Het is een grote verbetering vergeleken met de oude situatie. Niettemin zijn er pijnpunten. De allerbelangrijkste hiervan is hoe er met oude schadegevallen die nog niet zijn afgehandeld, wordt omgegaan. Strikt genomen viel dit niet onder het nieuwe protocol. Het was immers vanaf het begin duidelijk dat het nieuwe protocol betrekking zou hebben op schadegevallen van na 31 maart 2017. Niettemin moet er ook verantwoord worden omgegaan met oude gevallen die al lang wachten op een correcte en rechtvaardige afhandeling. Het moet niet zo zijn dat deze mensen waarvan velen al een lange moeilijke weg achter de rug hebben, worden vergeten.
Wij hebben er samen met het Gasberaad sterk voor gepleit om oude schadegevallen wél onder de nieuwe Commissie onder te brengen, maar dat advies is niet overgenomen door de bestuurders.

1. Is de NAM nu werkelijk uit de schadeafhandeling?

Ja, in de afhandeling van de schades die gemeld zijn na 31 maart 2017 speelt de NAM geen rol meer.

2. Krijg ik met nieuwe schades weer te maken met het CVW?

Nee, het CVW heeft geen rol meer in de beoordeling, de beslissing over en de afhandeling van schades. Het CVW blijft vooralsnog wel een rol houden in de technische uitvoering van de versterkingsopgave (zie punt 8)

3. Zijn de contouren weg?

Ja, er worden geen contouren meer gebruikt om schadeclaims af te wijzen. Elke schade wordt op zijn eigen merites beoordeeld. Dat wil zeggen dat gekeken wordt of de schade veroorzaakt kán zijn door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld.

4. Krijg ik nog een contra-expert?

Wanneer u bezwaar aantekent tegen het besluit van de Commissie mijnbouwschade, dan kan de Commissie u een deskundige toewijzen. U kunt er ook om vragen. U kunt niet zelf kiezen, maar u krijgt wel een stem in de keuze. Stel dat de toegewezen deskundige naar uw mening niet onpartijdig is, dan kunt u om een ander verzoeken.

5. Is de arbiter gebleven?

Nee, maar er is wel een vergelijkbare, onafhankelijke beoordeling. Ook in het nieuwe protocol is er een mogelijkheid om protest aan te tekenen tegen een besluit op (geen) schadevergoeding. Sterker: er zijn zelfs twee stappen mogelijk. 1) U kunt bezwaar aantekenen tegen een besluit van de Commissie mijnbouwschade. Bij de afhandeling van uw bezwaar wordt advies ingewonnen bij de Commissie advisering bezwaarschriften. Die Commissie zal haar werkwijze afstemmen op die van de arbiters onder het oude protocol. 2) bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift dan kunt u nog een stap verder naar de Raad van State.

6. Kan ik mijn eigen aannemer kiezen?

Ja. U kunt een bedrag krijgen en daarmee uw eigen aannemer de reparatie laten uitvoeren. U kunt ook uw eigen aannemer de reparatie laten uitvoeren en de factuur naar de commissie sturen.

7. Gaat de nieuwe commissie ook over waardevermeerdering?

Nee, de regeling waardevermeerdering wordt uitgevoerd door SNN. Wanneer de nieuwe commissie u schadevergoeding toekent en u heeft niet eerder een beroep gedaan op de regeling waardevermeerdering, dan kunt u voor deze regeling in aanmerking komen als u aan de voorwaarden voldoet.

(Zie SNN website )

8. Gaat de nieuwe commissie ook over versterken?

Nee, de versterkingsopgave blijft vooralsnog bij de NCG liggen; de technische uitvoering bij het CVW. Het is de bedoeling dat dat in de toekomst net als de schadeafhandeling bij het Instituut Mijnbouwschade komt te liggen.

9. Gaat de nieuwe commissie ook over waardedaling?

Nee, de vergoeding van de waardedaling blijft bij de NAM liggen. Op 23 januari 2018 is in hoger beroep bevestigd dat de NAM deze vergoeding direct moet betalen en niet pas na verkoop van de woning, maar de NAM kan nog in cassatie bij de Hoge Raad.

10. Gaat de nieuwe commissie ook over bedrijven?

MKB-bedrijven vallen ook onder dit nieuwe protocol, industrie niet. Met specifieke gevolgschade van MKB-bedrijven, bijvoorbeeld bedrijven die tijdelijk moeten verhuizen of sluiten, zal rekening worden gehouden, tenzij deze gevolgschade complex wordt.

11. Gaat de nieuwe commissie ook over agrarische gebouwen en mestkelders?

Ja, dit protocol dekt ook schades aan mestkelders en bedrijfsgebouwen. Het Programma Groninger Schuren en Stallen (PGSS), waarbij de vergoeding van schade gebruikt kan worden voor de bouw van een nieuwe stal of schuur, blijft vooralsnog ongewijzigd bij de NCG liggen.

12. Gaat de nieuwe commissie ook over opkoop?

Nee, het opkoopinstrument blijft bij de NCG. Op 15 februari 2018 start het Koopinstrument, een middel van de NCG voor het opkopen van huizen in de kern van het aardbevingsgebied. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied kunnen zich van 15 februari tot en met 16 maart 2018 aanmelden voor het opkopen van hun woning via het Koopinstrument 2018.

( Zie NCG website )

13. Gaat de nieuwe commissie ook over immateriële schade?

Nee, de vergoeding van immateriële schade is nog onder de rechter en mede om die reden niet opgenomen in de werkzaamheden van de commissie.

14. Valt de Commissie Bijzondere Situaties nu ook onder de Commissie mijnbouwschade?

Nee, de Commissie Bijzondere Situaties blijft ongewijzigd bestaan.

15. Vallen de complexe gevallen nu onder de Commissie mijnbouwschade?

Ja, de complexe gevallen waar de NCG tot nu toe een bemiddelende rol in vervulde, vallen onder de commissie mijnbouwschade.

16. Blijft het bewijsvermoeden van kracht?

Voor mijnbouwschades als gevolg van bodembeweging door gaswinning uit het Groningerveld geldt het bewijsvermoeden (Burgerlijk Wetboek art 6:177a). Dat wil zoveel zeggen dat op en rondom het Groningerveld niet bewezen hoeft te worden dat schade aan gebouwen veroorzaakt is door bodembeweging. Dat wordt gewoon aangenomen. De tegenpartij (de NAM) moet eventueel bewijzen dat dat niet zo is. De uitspraken van de arbiters tot nu toe hebben aangetoond dat dat laatste niet vaak voor komt. Het bewijsvermoeden is een onderdeel van het privaatrecht (tussen private personen onderling). De afhandeling door de Commissie mijnbouwschade valt onder het publiekrecht (tussen overheid en private personen). Niettemin zal de Commissie, of de "nieuwe arbiters" (commissie advisering bezwaarschriften) in de geest van het bewijsvermoeden handelen. Hoe de Commissie het bewijsvermoeden zal toepassen in de nieuwe situatie is nog onduidelijk. Het is echter niet de opzet dat schademelders onder het nieuwe regime slechter af zijn dan onder het privaatrecht.

17. Kan ik nog steeds naar de rechter?

Ja, ook na een uitspraak (positief of negatief) van de Commissie mijnbouwschade kunt u nog naar de civiele rechter.

18. Waar moet ik straks schade melden?

Tot 19 maart 2018 meldt u nog bij het CVW, daarna bij de Commissie Mijnbouwschade. Telefoonnummer en website zijn nog niet bekend.

19. Ik heb schade gemeld na 31 maart 2017. Krijg ik straks schadevergoeding van de NAM?

Nee, de vergoeding van de schade wordt afgehandeld en betaald door de Commissie Mijnbouwschade.

20. Ik heb schade gemeld na 31 maart 2017. Hoeft de NAM dan niets meer te betalen?

Jawel, maar daar staat u buiten. U krijgt bij toekenning het geld van de Commissie (QA19) en het ministerie onderhandelt met de NAM over terugbetaling van de vergoede schades aan de Staat.

21. Wat gebeurt er met de oude gevallen?

De oude gevallen (meldingen van voor 31 maart 2017) vallen buiten het nieuwe protocol. Het gaat dan om gevallen buiten de NAM-contouren, zaken die bij de arbiters liggen, dossiers die bij de rechter liggen, schades die gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet erkend zijn en waar onenigheid over is, woningen die in de stutten staan en eenzijdig afgesloten zaken. Samen zo'n 8.000 zaken. De minister heeft met de NAM onderhandeld om voor deze zaken vóór 1 juli 2018 een passende oplossing" te vinden. De NAM heeft hier nog eens € 50 miljoen voor vrijgemaakt, bovenop de € 50 miljoen die eerder was uitgetrokken en de "normale" aansprakelijkheid.

Een paar categorieën oude gevallen komen wel bij de nieuwe Commissie terecht:
a) Arbiterzaken: mensen die in behandeling zijn bij de arbiter, kunnen er voor kiezen in behandeling te worden genomen door de Commissie Mijnbouwschade (artikel 12, Besluit).
b) Schrijnende oude gevallen: artikel 14, lid 2 besluit: de Commissie kan besluiten oude gevallen toch af te handelen teneinde 'onbillijkheden van overwegende aard te voorkomen'.
c) Complexe zaken waar tot u toe de NCG in bemiddelde, gaan over naar de Commissie

22. Ik heb een rapport van een contra liggen die met een heel andere conclusie komt dan de eerste expert. Wat kan ik het beste doen?

Meld u aan bij de arbiter bodemweging voor 19 maart 2018. Uw zaak is dan bij de arbiter in behandeling en u kunt later alsnog besluiten om over te stappen naar de Commissie mijnbouwschade.

IBAN rekeningnummer
NL50 RABO 0153 1650 65
t.n.v. "Groninger Bodem Beweging"
s.v.p onder vermelding waarvoor bestemd.

deel deze pagina