11 jaar na de beving van Huizinge

Op 16 augustus 2012 wordt de provincie Groningen opgeschrikt door de beving van Huizinge (3.6), de zwaarste beving tot nu toe. Dit is vandaag precies 11 jaar geleden. Vorig jaar liepen we op deze dag van Huizinge naar stad en stonden we gezamenlijk stil bij de grote impact die de gaswinning nog altijd op Groningen heeft. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Hoe staat het er nu voor?

Gaswinning naar 0
Al ver voor de zware beving van Huizinge wordt duidelijk dat gaswinning uit het Groningenveld ten koste gaat van de veiligheid van een deel van de Nederlandse bevolking. Toch wordt pas in 2018 – jaren te laat – het besluit genomen om de gaswinning af te bouwen en uiteindelijk te stoppen.

Vanaf 1 oktober dit jaar wordt er geen gas meer gewonnen uit het Groningenveld, zoals te lezen is in het onlangs gepubliceerde ontwerp vaststellingsbesluit 2023-2024. De GBB is blij dat de gaswinning stopt, maar ziet liever dat de gasputten op die dag onomkeerbaar sluiten. Volgens de huidige planning zal dit echter pas in oktober 2024 gebeuren.

Tot nu toe 28 bevingen in 2023
In dit jaar hebben zich tot nu toe 28 bevingen voorgedaan. De meest recente beving was op 4 augustus in Noordbroek. De zwaarste beving die tot nu toe plaatsvond was op 12 april in Zijldijk, met een kracht van 2.1 (bron: bevingenportaal GBB).

Hoewel er vanaf oktober geen gas meer wordt gewonnen, is de verwachting dat er door drukvereffening helaas nog jaren bevingen zullen voorkomen. Daarom is het belangrijk dat de versterkingsoperatie zo snel mogelijk wordt afgerond en dat huiseigenaren met schade goed geholpen worden, ook in de toekomst.

22.500 huiseigenaren wachten op dit moment op afhandeling van schade
Zowel bodemdaling, zwaardere bevingen als een opeenstapeling van lichte bevingen veroorzaken schade aan huizen, zoals scheuren en verzakkingen. Minimaal 400 Groningers melden iedere week fysieke schade aan hun woning. Op dit moment zijn circa 22.500 schademeldingen nog niet afgehandeld (bron: dashboard IMG). Dit aantal loopt op dit moment flink op omdat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), verantwoordelijk voor de schadeafhandeling, een deel van de besluiten heeft aangehouden, in afwachting van de uitwerking van de nieuwe maatregelen.

11.500 gezinnen wachten nog steeds op versterking van hun huis
Wanneer zich een grote beving van 5 of hoger voordoet, dan is een deel van de Groningse huizen op dit moment niet veilig. Naar schatting moeten er op dit moment nog 11.500 onveilige huizen versterkt of zelfs gesloopt en opnieuw opgebouwd worden (bron: maandrapportage juni NCG). In totaal worden in de provincie Groningen zo’n 27.000 huizen beoordeeld op veiligheid. Versterking of sloop-nieuwbouw van je woning is een ingrijpend proces. Je moet een tijd je vertrouwde huis en je buurt uit, woont tijdelijk in een wisselwoning, en je komt voor keuzes te staan die je liever niet zou willen maken.

Uitwerking maatregelenpakket Nij begun
Eind april presenteerde het kabinet ‘Nij begun‘, een maatregelenpakket met 50 beoogde maatregelen, die volgens het kabinet moeten zorgen voor ‘erkenning, herstel en perspectief’ na de rampzalige gevolgen van de gaswinning in Groningen. Je leest hier de reactie van de GBB op Nij begun.

Hoe de maatregelen er in de praktijk uit zullen zien is grotendeels nog afwachten. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt op dit moment drie maatregelen (10, 13, 28) verder uit. Je leest hier de stand van zaken. Ook de schadeafhandeling zal drastisch veranderen. Het IMG is de wijzingen op dit moment aan het testen op uitvoerbaarheid en verwacht hierover meer duidelijkheid te kunnen geven in september. De val van het kabinet heeft waarschijnlijk weinig invloed op de uitwerking van het maatregelenpakket, veel ervan is al in gang gezet.

Wandeling van Huizinge naar Groningen, vorig jaar op 16 augustus

Hoe nu verder?
De parlementaire enquête gaf Groningen dit jaar erkenning voor het leed dat jarenlang is veroorzaakt door de gaswinning en falend overheidsbeleid. Het is positief dat de gaswinning stopt en dat er meer bewustwording is gekomen over het Groningendossier. De bewijslast ligt niet langer bij de Groninger, en de versterkingsoperatie zal meer gebiedsgericht worden.Dit zijn positieve ontwikkelingen. Toch blijft er veel onzeker, bijvoorbeeld over het definitief sluiten van de gaskraan en de uitwerking van de maatregelen. Zullen de zwaarst getroffenen in de kern van het gebied en MKB’ers, boeren en monumenteigenaren eindelijk goed geholpen worden? Helaas zijn er tot op de dag van vandaag Groningers en Drenten zwaar gedupeerd door de gaswinning en falend overheidsbeleid. De GBB blijft hier aandacht voor vragen!