Bedenkingen van de GBB genegeerd, versterking van start

De planning van de versterkingsaanpak is momenteel omgeven door veel onzekerheden. Zo moet het regeerakkoord nog nader worden uitgewerkt en minister Wiebes wil zich eerst nog in de materie verdiepen. Ook zijn er nog veel vraagtekens, zoals de impact van de versterkingsoperatie op leefgemeenschappen en de vraag of er voldoende bouwcapaciteit is.
Vanwege de vele onzekerheden heeft de NCG geen volledig meerjarenprogramma ingediend maar volstond met een brief die zich richt “op besluitvorming over wat nodig is voor de uitvoering van de versterking van de eerste ruim 3000 woningen.”
Het Nationaal Bestuurlijk Overleg, waaronder de provincie en de 12 aardbevingsgemeenten, hebben de voorstellen van Alders op 6 december jl. goedgekeurd. Daarmee is het startsein gegeven voor een versterkingsaanpak waar niettemin de lokale overheden de nodige vraagtekens achter hebben gezet. Ook de afspraken die de NCG met de NAM heeft gemaakt over de aanpak van de versterking, de zogenaamde ‘kaders’, zijn daarmee goedgekeurd.

Ook de leden van de Maatschappelijke Stuurgroep (MS), GBB en Gasberaad, hebben zich uitgesproken. De MS heeft echter slechts een adviesrecht (hoezo ‘stuurgroep’?).
De GBB heeft veel kritiek op de versterkingsaanpak en de bijbehorende kaders. Op deze wijze wordt de onveiligheid van de bewoners niet effectief verminderd. Beter is het om de gasproductie aanzienlijk te verminderen. Wij adviseerden daarom een ‘pas op de plaats’  te maken en opnieuw na te denken over waar we aan beginnen en welke aanpak de beste is. Ook moeten de kaders worden aangepast die naar de mening van de GBB de NAM een veel te grote rol geven bij de versterking.
Het Gasberaad heeft eveneens veel kritiek op de versterkingsaanpak en pleit voor een koerswijziging, ook wat betreft de kaders. Niettemin is zij akkoord gegaan met de start van de versterking van de 3.000 woningen. Het argument is onduidelijk, waarschijnlijk wilde men geen vertraging in de versterkingsoperatie. In ieder geval roept dit standpunt vraagtekens op, gezien de felle veroordeling door het Gasberaad van de aanpak en de kaders.
Al met al stond de GBB alleen in haar eis de versterking ‘in de wacht’ te zetten.

Van de bestuurscolleges van provincie en gemeenten wordt verwacht dat zij op 12 december definitief met de voorstellen instemmen. Vervolgens komt de zaak op 22 december in de ministerraad. Dit zal niet zo spannend meer worden.

Nu is het woord aan de bewoners in de dorpen. Want de overheden kunnen alles wel netjes besluiten maar de versterkingsoperatie onderscheidt zich van andere overheidsbesluiten: zonder toestemming van de bewoners, gebeurt er namelijk niets.