Besluit gaswinning wederom vertraagd

Sinds de beving van Huizinge op 16 augustus 2012, toen het duidelijk werd dat er iets moest gebeuren, is de besluitvorming over de gaswinning stelselmatig vertraagd. Een overzicht van de besluitvorming:

 

16 aug 2012 Beving in Huizinge. Kort daarop reacties van SODM en KNMI dat het beeld van de aardbevingsproblematiek herzien moet worden.
aug 2012

– jan 2013

Overleg tussen EZ, SodM, KNMI, TNO en NAM.
25 jan 2013 Minister Kamp informeert de Ministerraad en verzendt een Kamerbrief. Hij kondigt daarbij aan dat er eerst meer onderzoek nodig is. Uit de brief van de minister:

“Het is van groot belang dat de effecten van eventueel sterkere bevingen voor bewoners in het gebied van het Groningen-veld zoveel mogelijk voorkomen en beperkt worden.”

 

“De NAM zal in samenwerking met o.a. TNO de bewoners en huiseigenaren in Groningen assisteren bij het inschatten van de kwetsbaarheid van gebouwen bij aardbevingen met een hogere sterkte.

Wanneer de veiligheid van gebouwen ter discussie staat, zal de NAM specialistische kennis beschikbaar stellen en bijdragen aan eventueel noodzakelijke preventieve reparaties of versterkingen.”

27 & 28 jan 2013 Bezoek Minister van EZ aan Groningen.
11 feb 2013 Minister Kamp kondigt 11 onderzoeken aan. De rapporten moeten rond 1 december 2013 worden opgeleverd. Uit de brief van de minister:

“Volgens de huidige planning zal de NAM in het tweede kwartaal van dit

jaar beginnen met de inventarisatie en in het derde kwartaal met versterkingswerkzaamheden.” en:

 

“Alle onderzoeken en inspanningen zijn erop gericht om op de korte termijn de

veiligheid van de bewoners in Groningen door preventieve maatregelen te

verbeteren en een afgewogen besluitvorming mogelijk te maken.”

28 okt 2013 De minister licht in een brief aan de 2e Kamer de stand van zaken toe:

 

“De elf onderzoeken worden in november afgerond. (..). Op basis

van de onderzoeksresultaten doet de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in

een zogeheten winningsplan een voorstel hoe men de komende jaren gas wil

winnen en hoe men om zal gaan met de invloed daarvan op de omgeving. Dit plan

wordt op 1 december aan het ministerie van Economische Zaken gestuurd. In het

plan zal de NAM aangeven wat men zal doen om de kans op meer en zwaardere

aardbevingen te verkleinen en om de gevolgen van aardbevingen te beperken,

zoals het preventief versterken van huizen en gebouwen.”

 

“Eerder is aangegeven dat het kabinet in december een besluit zou nemen. Ik ben

mij er terdege van bewust dat de ernst van de problematiek om een spoedig

besluit vraagt, om de bewoners in het gebied waarin aardbevingen voorkomen, zo

snel mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen over de toekomstige risico’s en de

te nemen maatregelen. Naar aanleiding van overleg met betrokken partijen in de

regio ben ik tot de conclusie gekomen dat het gewenst is iets meer tijd te nemen

voor afweging van belangen en onderzoeksresultaten. Het kabinet neemt daarom

in januari een ontwerpbesluit, dat ik direct in het gebied zal komen toelichten.”

8 nov 2013 In een nieuwe brief aan de 2e Kamer stelt de minister dat het allemaal nog weer wat later wordt omdat de minister alle onderzoeksresultaten tegelijk met zijn ontwerpbesluit wil publiceren; dat wordt dan januari 2014:

“Onderdeel van deze zorgvuldige besluitvorming is de gelijktijdige publicatie en toezending aan uw Kamer van het totaal van de onderzoeken, het winningsplan van de NAM, de adviezen van de Stuurgroep, van Staatstoezicht op de Mijnen, van de Technische commissie bodembeweging en het ontwerpbesluit in januari 2014.”

En

 

“Ten aanzien van de overige onderzoeken acht ik het van belang dat het totaalbeeld van de resultaten, samen met de brede weging daarvan in het ontwerpbesluit in één keer wordt gepresenteerd. Ik ben ervan overtuigd dat de bewoners van het gebied, die zich ongerust maken en zich onveilig voelen in hun directe woonomgeving, gebaat zijn bij een dergelijke aanpak. Het in de tijd gespreid verkrijgen van delen van de resultaten, zonder mijn duiding daarvan in het ontwerpbesluit, zou slechts de bestaande onzekerheid in het gebied vergroten.”

29 nov 2013 De NAM biedt het nieuwe winningsplan aan; die krijgen we echter nog niet te zien. Op 23 dec wordt nog een aangepast winningsplan ingediend.
17 jan 2014 Minister Kamp licht in Groningen de maatregelen toe die het kabinet van plan is te nemen. Deze maatregelen staan verwoord in een brief aan de 2e Kamer van 17 jan 2014. Let wel, dit is nog niet het ontwerpbesluit dat voor jan 2014 was toegezegd. Tegelijk worden de resultaten van de onderzoeken gepubliceerd.
14 maart 2014 Minister Kamp presenteert het ontwerpbesluit over de gaswinning / het winningsplan van de NAM, alweer 3 maanden later dan in oktober 2013 was toegezegd.

Vanaf dit moment kunnen partijen zienswijzen gaan opstellen.

24 apr 2014 Einde mogelijkheid tot indiening zienswijze op het ontwerpbesluit

Op de website http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/gaswinning-groningen wordt aangegeven dat het definitieve besluit naar verwachting medio augustus ter inzage wordt gelegd.

12 sept 2014 De minister laat de 2e Kamer in een brief weten dat de definitieve vaststelling van het winningsplan in de eerste helft van oktober gereed zal zijn. Zie de bijlage.

Wederom 2 maanden vertraging. De reden: de minister wil de vele zienswijzen zorgvuldig beantwoorden. Dus eigenlijk ligt het aan ons Groningers.

Van de beloftes van de minister in januari 2013 is 20 maanden later nog niets terecht gekomen. Er is wel veel onderzocht en gepraat maar met het daadwerkelijk preventief verstevigen van huizen is nog geen begin gemaakt.

Dit is onbegrijpelijk gezien de uitspraak van de minister in jan 2013:

 

“Het is van groot belang dat de effecten van eventueel sterkere bevingen voor bewoners in het gebied van het Groningen-veld zoveel mogelijk voorkomen en beperkt worden.”