Dialoogtafel

De GBB aan tafel

De GBB heeft in … 2014 besloten na een peiling onder de leden en bestuurlijk overleg deel te nemen aan de Dialoogtafel.

Hoe is de Dialoogtafel ontstaan?
De commissie Meijer presenteerde in het najaar van 2013 een rapport met maatregelen die de negatieve effecten van gaswinning moeten compenseren. Die plannen kwamen tot stand in overleg met bewoners, ondernemers, overheden en NAM. Ze zijn gericht op veiligheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling en staan in het rapport Vertrouwen in een duurzame toekomst (PDF-document).

De commissie Meijer stelde ook vast dat het vertrouwen in de Rijksoverheid en de NAM onder inwoners van Noordoost Groningen ver te zoeken is. Om dit vertrouwen te herstellen stelde de commissie voor een dialoogtafel op te richten. Jacques Wallage en Pieter van Geel beschrijven in het plan “Aan tafel!“(PDF-document) onder meer de gewenste werkwijze van de Tafel en welke mensen/organisaties kunnen aanschuiven. Een belangrijk uitgangspunt is dat de regie voor ontwikkelingen deels in het gebied komt te liggen. De dialoogtafel is daarbij een hulpmiddel.

Op 17 januari 2014 werd er tussen Rijk, provincie Groningen en 9 gemeenten een akkoord gesloten Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen (PDF-document), waarin afspraken zijn gemaakt over compenserende maatregelen voor de negatieve gevolgen van de gaswinning. De NAM onderschrijft die afspraken. Het totale pakket is voor een periode van 5 jaar geschat op 1,2 miljard euro. In het akkoord is een essentiële rol weggelegd voor de Dialoogtafel bij de vormgeving en uitwerking van de plannen.

De Dialoogtafel komt 1 keer in de 4 à 6 weken bij elkaar op wisselende locaties in de provincie. Wie zitten er aan de Dialoogtafel?

Aan de Dialoogtafel zijn een aantal werkgroepen verbonden waar onderwerpen worden voorbereidt. De GBB participeert in de volgende werkgroepen:

Onderstaande in Tabel?

Stuurgroep Drieslag: Lambert de Bont

Agendacommissie Dialoogtafel: Lambert de Bont

Begeleidingsgroep Woningmarktonderzoek: Lambert (check bij Lambert)

Stuurgroep Leefbaarheid: Corine Jansen
Werkgroep leefbaarheid spoor 1: Corine Jansen
Werkgroep leefbaarheid spoor 2: Marien Bugel
Werkgroep leefbaarheid spoor 3: Susanna Lemstra

Voorzitter werkgroep Waardevermeerdering: Corine Jansen

Monitorings- en begeleidingscomm NAM: Derwin Schorren
De GBB participeert ook in werkgroepen die niet direct verbonden zijn aan de Dialoogtafel waaronder:

Klankbordgroep Centrum Veilig Wonen
Voorzitter klankbordgroep CVW: Lambert de Bont
Lid klankbordgroep CVW: Paul van Soest

Samenwerking Mijnbouw Schade (SMS) – Corine Jansen