GBB en inwoners doen aangifte tegen de NAM

De GBB meent dat de NAM de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens en wetens bedreigt door op een onverantwoord risicovolle wijze gas te winnen. De NAM maakt zich daarmee bij voortduring schuldig aan strafbare feiten, waaronder het opzettelijk vernielen van gebouwen waardoor levensgevaar te duchten is.

De gewraakte handelswijze van de NAM leidt tot een situatie waarin een aantal in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) verzekerde mensenrechten wordt geschonden. Deze schending maakt strafrechtelijk optreden noodzakelijk: De strafrechter mag zich in deze kwestie niet afzijdig houden.

Mr. G. Spong, advocaat te Amsterdam, heeft in opdracht van de GBB een aangifte opgesteld. Deze aangifte is vandaag ingediend bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Noord-Nederland, mr. J.R. Eland. De aangifte is ondertekend door de GBB en een aantal inwoners van het aardbevingsgebied Groningen en komt op de website van mr. Spong.

Mocht het openbaar ministerie niet tot vervolging van de NAM overgaan dan zal de GBB, via een artikel 12 Sv-procedure bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en eventueel daaropvolgend een procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van De Mens (EHRM) de veiligheid van de bewoners in het aardbevingsgebied trachten af te dwingen.

De aangifte vind je op de site van Spong Advocaten, (het rode knopje rechts is het scroll-knopje): http://www.spong.nl/actueel/11-09-2-15_aangiftetegennam

De aangifte is ook als .pdf te downloaden, daarvoor klik je hier.