GBB in de loopgraaf tegen het nieuwe winningsplan van de NAM

In december van dit jaar zal de NAM haar nieuwe winningsplan voor het Groninger gasveld bij minister Kamp indienen. In dit plan staat beschreven op welke wijze en onder welke voorschriften en beperkingen de NAM de komende jaren gas gaat winnen. Verwacht mag worden dat er, vergeleken met de vorige winningsplannen, meer aandacht zal worden gegeven aan het aspect veiligheid en schade. Hoeveel gas er zal worden gewonnen en met welke snelheid, is een zaak van overleg tussen minister Kamp en de NAM, waarbij de stem van Kamp de doorslag zal geven.

Naar verwachting zal Kamp in januari 2014, op basis van de voorhanden onderzoeken en de afwegingen binnen het kabinet, het winningsplan goedkeuren, eventueel met wat kleine aanpassingen. Het bestuur van de GBB acht het daarbij erg waarschijnlijk dat het kabinet de NAM zal toestaan het huidige productieniveau van het gas te handhaven, eventueel met een ‘politieke’ mindering van rond de 5%.

Van alle onzekerheden over de dynamiek in de ondergrond, lijkt de stelling dat minder snel winnen de kans op bevingen en ook op zwaardere aardbevingen verkleint, wel het minst onzeker. Zie het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van 22 januari 2013. De GBB is dan ook voor een substantiële vermindering van de gaswinning van rond de 40%, min of meer conform het advies van de SodM. De GBB zal daarom een zienswijze indienen (lees: bezwaar) op het ontwerpbesluit van minister Kamp indien hij het huidige productieniveau wenst te handhaven. Indien nodig zal de GBB beroep aantekenen bij de Raad van State.

Hierop anticiperend heeft de GBB een overeenkomst gesloten met mr. Jewan de Goede van PlasBossinade advocaten N.V. in Groningen die de GBB zal bijstaan bij de bestuursrechtelijke procedure. Een aantal medewerkers van PlasBossinade woont in het aardbevingsgebied en het kantoor staat sympathiek tegenover de doelstellingen van de GBB.

Bij het ontwikkelen van de zienswijze (lees: bezwaar) op het conceptbesluit van de minister wordt de GBB geholpen door twee docenten van de Hanzehogeschool. Voor het vak bestuursrecht hebben zij hun studenten aan het werk gezet een bijdrage te leveren aan de zienswijze. In de nabije toekomst hoopt de GBB meer maatschappelijke steun te verkrijgen voor haar initiatief.