GBB zet door en wil vervolging NAM via een artikel 12 Sv-procedure. Zie het persbericht hierover.

GBB wil vervolging NAM via een artikel 12 Sv-procedure

De GBB meent dat de NAM de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens en wetens bedreigt door op een onverantwoord risicovolle wijze gas te winnen. De NAM maakt zich daarmee bij voortduring schuldig aan strafbare feiten, waaronder het opzettelijk vernielen van gebouwen waardoor levensgevaar te duchten is. De gewraakte handelswijze van de NAM leidt tot een situatie waarin een aantal in het Europees Verdrag voor de Rechten van De Mens (EVRM) verzekerde mensenrechten wordt geschonden.

Daarom deed Mr. Spong in opdracht van de GBB en enkele particulieren op 11 september 2015 aangifte tegen de NAM bij de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Noord-Nederland, mr. J.R. Eland.

Het openbaar ministerie heeft drie maanden later, op 8 december 2015, besloten niet tot vervolging van de NAM over te gaan.
In reactie hierop zal de GBB, via een artikel 12 Sv-procedure (Wetboek van Strafvordering) bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en eventueel daaropvolgend een procedure bij het Europees Hof voor de Rechten van De Mens (EHRM) de veiligheid van de bewoners in het aardbevingsgebied trachten af te dwingen.