GEZOCHT: Klagers voor onze strafzaak tegen de NAM

Onlangs deed het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem uitspraak in het verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) om af te zien van vervolging van de NAM. Voor een groot deel werd het verzoek van het OM toegewezen (bewilligd), maar niet helemaal… Daarom gaan we verder met de strafzaak en daar hebben we klagers bij nodig. Klagers die een schadedossier hebben dat aan de eisen voldoet die het Hof heeft gesteld in zijn recente uitspraak. Want met meer staan we sterker! 

Voorgeschiedenis
In 2015 schakelt de Groninger Bodem Beweging advocaat Gerard Spong in om namens de GBB en dertien klagers aangifte tegen de NAM te doen. Nadat het OM weigert de aangifte in behandeling te nemen, stapt Spong naar de rechtbank met het verzoek om het besluit van het OM te seponeren, een zogenaamde ‘Artikel 12’ procedure. In 2017 beschikt het Hof dat het OM tot vervolging moet overgaan en daarvoor een strafrechtelijk onderzoek moet doen. In september 2019 rondt het OM het onderzoek af, en komt tot de conclusie dat er onvoldoende bewijs is voor opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM. Het OM verzoekt het Hof van vervolging af te zien. Dat verzoek heet een bewilligingsverzoek.

Uitspraak Hof
Op 17 mei 2022 deed het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem uitspraak in het bewilligingsverzoek van het OM (ECLI:NL:GHARL:2022:3826). Het Hof gaat gedeeltelijk mee in het verzoek van het OM. Voor het merendeel van de aangevoerde klagers is het Hof van mening dat er onvoldoende overtuigend bewijs is dat zij concreet levensgevaar te duchten hebben (gehad). In één geval wordt het verzoek van het OM echter afgewezen. Het Hof is van mening dat de in het dossier opgenomen schaderapporten aanwijzingen bevatten dat voor de bewoners van dat pand mogelijk van levensgevaar sprake is geweest als gevolg van door de bevingen ontstane schade.

Het Hof beperkt het gevaarsbegrip in de uitspraak tot individueel aangedragen gevallen. Wij zijn teleurgesteld dat het Hof niet tot een bredere definitie van te duchten levensgevaar is gekomen. Het is volgens ons evident dat meerdere bewoners in Groningen in gevaarlijke huizen wonen. Huizen die bij een zware aardbeving kunnen instorten en waarbij slachtoffers kunnen vallen. Waarom zou het Rijk anders een enorm kostbare versterkingsoperatie zijn gestart? En waarom zou de NAM een deel daarvan meebetalen? Het voelt als een gedeeltelijke miskenning van de situatie waarin wij hier verkeren.

Verder
Maar, er zit ook een opening in de uitspraak, want het Hof ziet kennelijk in één aangedragen geval wél aanknopingspunten dat er mogelijk strafbaar gehandeld is door de NAM. Op dat punt willen we verder met deze zaak. Het vervolg van deze zaak steunt nu op één dossier. Dat is een wankele basis. Wij zijn ervan overtuigd dat er (veel) meer bewoners in dit gebied zijn die in een soortgelijke situatie verkeren of hebben verkeerd dan dit ene geval. Als we samen meer schadedossiers aan de rechtbank kunnen voorleggen, dan maakt dat deze zaak vele malen sterker.

Belangrijk is dat de verder aan te dragen dossiers voldoen aan de eisen die het Hof bij zijn beoordeling heeft gesteld. Het Hof oordeelt op basis van schaderapporten. De schaderapporten moeten elkaar niet tegenspreken en eensluidend zijn in de conclusie dat er sprake is van gevaar voor de constructieve veiligheid van het gebouw en de veiligheid van bewoners. Denk daarbij aan zaken als onbewoonbaar verklaard door de gemeente, uithuisplaatsing, erkenning van een acuut onveilige situatie (AOS) en/of een risicotaxatie op basis van een gestandaardiseerde analyse, bijvoorbeeld ‘ATC Rapid Evaluation Safety Assessment’ waaruit volgt dat de veiligheid van de woning in het geding is, zijn belangrijke criteria.

Kortom, wie zoeken we? Een eigenaar of bewoner met:

  • Schaderapporten die duidelijk aangeven dat er gevaar is voor de veiligheid van de bewoners

én

  • Waar ook sprake is van bijvoorbeeld uithuisplaatsing, erkende ‘AOS’ of ‘ATC’ assessment

Deelnemen?
Overweeg je deel te nemen en is bovenstaande beschrijving op jou van toepassing, neem dan via onderstaand mailadres contact met ons op. Uiteraard wordt je dossier beoordeeld door onze advocaat. Als die groen licht geeft, houd er dan rekening mee dat je gehoord zult worden door de Rechter-Commissaris. Zoals gebleken is bij de klagers die je voorgingen is dit verhoor niet enorm belastend. Het gesprek wordt goed voorbereid samen met onze advocaat. Tot slot, deelname aan deze zaak heeft geen consequenties voor de afhandeling van schadeclaims of versterkingstrajecten.
Deelname is niet gebonden aan het lidmaatschap van de Groninger Bodem Beweging. Volgens onze advocaat kan het wel helpen, dus zullen we je vragen lid te worden als je dit nog niet bent.

Aanmelden
Meld je aan via contact@groninger-bodem-beweging.nl.
Ken je iemand anders waar de beschrijving op van toepassing is? Meld het ons op hetzelfde e-mailadres!