Helder geformuleerd: Hoofddoelen GBB

Hoofddoelen van de GBB

(klik hier om de pdf-versie te downloaden)

Algemeen:

De GBB komt op voor de belangen van haar leden die worden geschaad door de effecten van de gaswinning in Groningen.

Meer specifiek wil de GBB:

 1. Het verminderen van de onveiligheid in dit gebied.
 2. Een 100% vergoeding van particuliere schade door aardbevingen en bodemdaling
 3. Nieuw perspectief voor de regio ter compensatie van de schade die de regio heeft gekregen door de gaswinning (imago, minder aantrekkelijk woongebied, veiligheid).
 4. Bewerkstelligen van hulp aan mensen met psychosociale problemen vanwege de (effecten van de) gaswinning.
 5. Meer onderzoek naar de fysieke effecten van de gaswinning (bodemdaling en gaswinning).
 6. Haar leden informeren over schadeafhandeling, relevante ontwikkelingen en mogelijke juridische procedures.

Wat wil de GBB bereiken:

Ad 1

1. Een zodanige mindering van de winning dat het aantal en zwaarte van de bevingen afneemt, zodanig dat het veilig wonen is in Groningen.

1.1 Zolang het onzeker is of een mindering dit beoogde effect heeft, eist de GBB een directe preventieve mindering van de gaswinning.

1.2 Als ‘veiliger winnen’ technisch niet mogelijk blijkt, eist de GBB het stopzetten van de aardgaswinning.

2. Preventieve maatregelen ter verkleining van risico’s bij bevingen.

Ad 2

 1. Wat betreft de schadeafhandeling: deze moet onafhankelijk van de NAM plaatsvinden.
 2. Een vergoeding voor directe schade door aardbevingen en bodemdaling, voor waardevermindering, voor overlast en allerlei bijkomende kosten van aardbevingschade en herstel en een uitkoopregeling voor particulieren die hun huis willen maar niet meer kunnen verkopen vanwege de aardbevingsproblematiek.

Ad 3

 1. Instelling van een regiofonds vanuit de opbrengsten van de gaswinning van waaruit een stimulering van de regio plaatsvindt.
 2. De instelling van een denktank die nadenkt over zinvolle investeringen in Groningen om kansen te creëren of te ondersteunen en waarbij de GBB is betrokken.

Ad 4

 1. Onderzoek naar de aanwezigheid van psychosociale klachten.
 2. Het door de NAM doen vergoeden van schade of kosten die door deze psychosociale klachten worden veroorzaakt.

Ad 5

 1. Onafhankelijk onderzoek naar de effecten van de gaswinning. Onder andere naar:
 2. Lokale effecten van bodemdaling.
 3. De gecombineerde effecten van bodemdaling en het beleid van de waterschappen in deze.
 4. Zettingeffecten door maatregelen op het gebied van waterbeheer die in verband staan met de bodemdaling.
 5. De interferentie tussen zetting en schade door aardbevingen.
 6. Na-ijleffecten van de gaswinning.
 7. Effecten van de cumulatie van bevingen.
 8. De bodemgesteldheid onder de laag gesteente die het aardgas bevat.
 9. Mogelijke kettingreacties van bevingen op de breuklijnen.

Ad 6
Het realiseren en beheren van een laagdrempelig webportal voor leden en niet-leden waarop alle relevante informatie is te vinden.