Het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden beslist dat de NAM (verder) moet worden vervolgd

Loppersum, 17 mei 2022 – Het gerechtshof heeft het openbaar ministerie (OM) in een baanbrekende beslissing opdracht gegeven tot verdere strafrechtelijke vervolging van de NAM. In maart 2021 maakte het OM kenbaar af te willen zien van de verdere vervolging. Dat verzoek is vandaag door het gerechtshof (gedeeltelijk) afgewezen. Het hof overweegt onder andere:

‘Ten aanzien van beklaagde is de verdenking gerezen dat zij een ernstig strafbaar feit heeft begaan. Deze verdenking rechtvaardigt in beginsel dat beklaagde zich daarvoor tegenover de strafrechter verantwoordt. De omstandigheid dat inmiddels ná de periode waarop de verdenking ziet tot gewijzigde politieke inzichten is gekomen ten aanzien van de gaswinning laat dit onverlet, nog daargelaten dat het volledig afbouwen van de gaswinning slechts een voornemen is dat tot nu toe niet is gerealiseerd.’

 Jelle van der Knoop (GBB) stelt in een eerste verheugde reactie op de uitspraak het volgende:

‘In de beschikking van het hof zien wij erkenning van het leed dat de Groningers door de gaswinning is aangedaan. Het hof kwalificeert het handelen van de NAM als een ernstig strafbaar feit waarbij het hof benadrukt dat niet is gebleken dat de NAM zich ter voorkoming van schade of letsel heeft ingezet om de winning te beëindigen of te verminderen.’

 Advocaten Gerard Spong en Emile van Reydt voegen daaraan toe:

 ‘Het gerechtshof veegt de vloer aan met de strafrechtelijk argumenten van zowel het openbaar ministerie als de NAM en oordeelt dat strafrechtelijke vervolging in beginsel geboden is. Wat ons betreft is het een historische dag waarop recht wordt gedaan aan de geplaagde Groningse burgers.’

Op 11 september 2015 deed de Groninger Bodem Beweging (GBB) aangifte tegen de NAM vanwege de door de aardbevingen toegebrachte schade en het gevaar waaraan bewoners werden blootgesteld. Op 8 december 2015 gaf het OM te kennen geen strafvervolging van de NAM te willen instellen. Naar aanleiding hiervan verzocht de GBB het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden in een zgn. artikel 12 Sv-procedure de vervolging van de NAM te gelasten. Hieraan gaf het gerechtshof bij beslissing van 20 april 2017 gehoor. In de onderzoeksopdracht aan het OM stelde het gerechtshof de vraag centraal of van de gaswinning te duchten levensgevaar is uitgegaan. Het OM heeft tot heden lang over het strafrechtelijk onderzoek gedaan, we rekenen erop dat er nu meer vaart in komt.

Je leest hier de volledige uitspraak het het gerechtshof.