Hoe is er gestemd over de moties ingediend tijdens het gasdebat van 16 juni 2016?

Het nieuwe politieke jaar staat op het punt van beginnen. Goed om te kijken hoe aan het eind van het vorige politieke jaar er door de Tweede Kamer is geoordeeld over de ingediende moties. Misschien ook wel van belang voor het komende verkiezingsjaar?

Voor een overzicht van de stemuitslagen kijk je hier:Stemmingsuitslagen

INGEDIENDE MOTIES 16 juni 2016.

1. Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber (33529-259) – verzoekt de regering om van de pilot koopinstrument een succes te maken door de uitvoering nauwgezet te monitoren, waar nodig te ondersteunen en indien nodig NAM aan te sporen tot verbreding en verdere financiering – Kamp: ontraden, eerst pilot afmaken
Besluit Tweede Kamer : Aangenomen

2. Motie van de leden Agnes Mulder en Dik-Faber (33529-260) – verzoekt de regering bij het bepalen van de waardedaling en het monitoren van de huizenmarkt in het aardbevingsgebied naast de onderzoeksmethode van CBS gebruik te maken van de onderzoeksmethode als gebruikt door de Rijksuniversiteit Groningen –Kamp: oordeel Kamer
Besluit Tweede Kamer: Aangenomen

3. Motie van het lid Dik-Faber c.s. (33529-261) – verzoekt de regering, voorstellen te doen om het Centrum Veilig Wonen op grotere afstand te plaatsen van de NAM, zodat schadebeoordeling en schadeafhandeling op een onafhankelijke manier plaatsvinden – Kamp: ontraden
Besluit Tweede Kamer: Aangenomen

4. Motie van het lid Dik-Faber c.s. (33529-262) – verzoekt de regering, de Nationaal Coördinator Groningen een onafhankelijker positie te geven van de NAM, onder meer via aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst, en de Kamer hierover te informeren – Kamp: ontraden
Besluit Tweede Kamer: Aangenomen

5. Motie van de leden Dik-Faber en Wassenberg (33529-263) – spreekt uit dat een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen dient plaats te vinden; en verzoekt het Presidium, voorstellen te doen over de opzet en de vorm van het onderzoek – Kamp:oordeel Kamer
Besluit Tweede Kamer: Verworpen

6. Motie van het lid Smaling (33529-264) – verzoekt de regering impasse te laten doorbreken door een onafhankelijk, internationaal team van geologen, fysisch geografen, bodemkundigen, hydrologen en geostatistici een oordeel over deze kwestie te laten vellen, indien de thans lopende ‘validatie’ geen helderheid verschaftaangehouden (Kamp zei toe om 29 juni brief sturen over internationale programma dat onlangs gestart is)

7. Motie van het lid Van Tongeren c.s. (33529-265) – verzoekt de regering de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid in overweging te geven een actualisering te doen op het rapport Aardbevingsrisico’s in Groningen – Kamp: ontraden
Besluit Tweede Kamer: Verworpen

8. Motie van het lid Van Tongeren c.s. (33529-266) – verzoekt de regering om middelen beschikbaar e maken waarmee de Nationaal Coördinator Groningen gedupeerden in bijzondere omstandigheden van mijnbouwschade kan bijstaan met zaken als schade-expertise, juridische en financiële bijstand – Kamp: ontraden
Besluit Tweede Kamer: Verworpen

9. Motie van het lid Van Veldhoven c.s. (33529-267) – verzoekt de regering om ervoor te zorgen dat ook ‘oude gevallen’ kunnen verzoeken om hun zaak te laten behandelen door de arbiter – Kamp: oordeel Kamer
Besluit Tweede Kamer: Aangenomen

10. Motie van het lid Van Veldhoven c.s. (33529-268) – verzoekt de regering om er met de Nationaal Coördinator Groningen voor te zorgen dat alle mensen met schade uiterlijk in september 2016 bij één loket terecht kunnen  – aangehouden (Kamp stuurt brief)

11. Motie van het lid Van Veldhoven c.s. (33529-269) – verzoekt de regering om er met de Nationaal Coördinator Groningen voor te zorgen dat niet alleen bij huizen binnen, maar ook bij huizen buiten, de contourenkaarten, de schade wordt opgenomen, zodat snel uitsluitsel kan worden gegeven over de oorzaak en de aanpak van de schadeontraden(Kamp verzocht om aanhouden, Van Veldhoven ging het overwegen)
Besluit Tweede Kamer: Aangenomen

12. Motie van het lid Van Veldhoven c.s. (33529-270) verzoekt de regering om met de Nationaal Coördinator Groningen te verkennen hoe meer directe aansturing van het Centrum Veilig Wonen door de Nationaal Coördinator Groningen zou kunnen bijdragen aan versnelling in het bieden van oplossingen aan Groningers; Verzoekt de regering om daarbij ook te onderzoeken of het Centrum Veilig Wonen de afhandeling van zaken kan versnellen door bij de financiële afhandeling van schades achteraf verantwoording af te leggen, in plaats van steeds vooraf akkoord te moeten vragen – Kamp: ontraden
Aangehouden (tijdens debat)

13. Motie van het lid Klever c.s. (33529-271) – verzoekt de regering om bij de uitkoopregeling woningen op te kopen tegen tenminste 95% van de WOZ-waarde per 1 januari 2012 en de beperking van de omvang van de regeling op te heffen – Kamp: ontraden
Besluit Tweede Kamer: Verworpen

14. Motie van het lid Klever c.s. (33529-272) – verzoekt de regering om de complexe schadegevallen even snel te herstellen als alle andere schadegevallen – Kamp: ontraden, want dit kan niet
Besluit Tweede Kamer: Verworpen

15. Motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven (33529-273) – verzoekt de minister om in overleg te treden met de waterschappen, teneinde deze te committeren aan de uitspraken van de Raad van Arbiters, voor 1 sept. info – Kamp: Ik zal in overleg treden.
Besluit Tweede Kamer: Aangenomen