Hoorzitting / rondetafelgesprek Mentale versterking van Groningen

Inbreng van de Groninger Bodem Beweging (GBB) ten behoeve van het rondetafelgesprek over de “Mentale versterking van Groningen”.

De Tweede Kamer commissie van Econimsische Zaken en Klimaat houdt morgen een commissievergadering over de ‘Mentale versterking van Groningen’. Hieronder staat de inbreng van de GBB.

De andere stukken vindt u op de website van de Tweede Kamer.{link}

Doel van deze bijeenkomst is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de regio Groningen het beste ondersteund kan worden in de aanpak van (geestelijke) gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning en aardbevingen.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) krijgt bijna dagelijks van leden en andere gedupeerden indringende verhalen te horen over scheuren in huizen, scheuren tussen gezinsleden en scheuren in de individuele ziel van bewoners boven het Groningerveld.

In Groningen komen deze scheuren in de ‘hoeksteen van de samenleving’; de gezinnen en hun gezinsleden, steeds duidelijker naar de oppervlakte en het kan verondersteld worden dat door de jarenlange blootstelling aan de gevolgen van de gaswinning in veel gevallen ook het fundament van gezinnen wordt ondermijnd.

Het is duidelijk dat de huidige gezondheidsproblematiek dient te worden geadresseerd door goed doordachte maatregelen. De gesprekspartners aan deze ronde tafel zullen de nodige suggesties te berde brengen.

Over de titel van deze ronde tafel: ‘Mentale versterking van Groningen’, blijft het GBB bestuur puzzelen. Wil de Kamer ons genezen van ons psychische ongezond zijn, in plaats van ons genezen van onze onveilige omgeving? Terwijl de fysieke versterking van huizen wordt uitgesteld en een Kamermeerderheid daar haast stilzwijgend mee in lijkt te stemmen; terwijl veel bewoners een toestand van continue stress hebben bereikt, toont u een gewillig oor voor de noden die mede een resultante zijn van het uit- en afstelgedrag de Nederlandse Staat en de betrokken multinationals Shell en Exxon. Enig cynisme lijkt hier op z’n plaats..

Of wordt met ‘versterking’ het ‘weerbaarder maken’ van eigentijdse wingewest Groningen ten opzichte van de door de overheid gecreëerd situatie bedoelt? Vrijelijk vertaald: ‘We hebben jullie als centrale overheid wat aangedaan, dat continueren wij, maar we willen wel dat jullie je daar zo goed mogelijk bij voelen…’.

Groningers voelen zich doorlopend gepiepeld. De GBB denkt dat de mentale weerbaarheid van de Groningers kan worden vergroot wanneer de Nederlandse Staat haar medeverantwoordelijkheid neemt als exploitant van het Groningerveld en vervolgens

  1. de gaswinning, als veroorzaker van de fysieke scheuren in onze woningen en panden en de teloorgang van ons cultureel erfgoed, daadwerkelijk en heel snel naar nul brengt
  2. gemaakte afspraken en beloftes over versterken of sloop/nieuwbouw meteen weer respecteert en overgaat tot actie
  3. de inrichting van de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie zo vorm geeft dat de bewoners nu daadwerkelijk centraal worden gesteld. Zij moeten het eerste en het laatste beslissende woord krijgen
  4. de grote invloed van het ministerie van EZK (ook) in wingewest Groningen wordt beperkt door 1) een echt onafhankelijk SodM en 2) meerdere departementen significant deel te laten nemen binnen het dossier Groningergas
  5. de door een ieder voelbare invloed van Shell in Den Haag minimaliseert
  6. de compensatie in verhouding brengt met het aan de Groningers en Groningen toegebracht leed.

Bestuur van de Groninger Bodem Beweging (GBB)