Is Rutte niet verantwoordelijk voor de sterke productiestijging in 2013?

Er is nu allerlei rumoer over wie besloten had 54 miljard kuub te mogen winnen in 2013. Rutte zegt min of meer dat hij er niet voor verantwoordelijk is, Asscher meldt dat de visie van Jan de Jong dat het meedogenloos was, onzin is. Maar hoe zit het dan wel, voor zover we dat kunnen weten. Uit archiefstukken blijkt dat Kamp echt voortdurend op de hoogte was. Het ging om het businessplan van GasTerra dat was goedgekeurd. En ‘onze’ overheid heeft aandelen in GasTerra, rechtstreeks 10% en via ENB nog eens 40%. Dus Kamp wist het wel (hieronder tekst in vet) en de Kamer ook. Zie bijgaande citaten.

Officielebekendmakingen.nl van 19 januari 2015, zie antwoord 6.

Vraag:

Waarom heeft u toegestaan dat er in 2013 bijna 54 bcm (billion cubic metres) gewonnen is, hoewel u begin 2013 het bericht over zwaardere aardbevingen naar buiten heeft gebracht?

Antwoord:

Tijdens het Kamerdebat op 5 februari 2014 over gaswinning in Groningen heb ik aangegeven dat ik in 2013 voortdurend op de hoogte was van de ontwikkelingen in de gaswinning uit het Groningenveld (Handelingen II 2013/14, nr. 50, item 7). Daarbij heb ik tevens gezegd dat de voorgenomen productie voor 2013 op een niveau van 49 miljard m3 lag. Dit was conform het geaccordeerde businessplan van GasTerra. Dat de productie vervolgens hoger uitpakte kwam door (1) de zeer koude winter en het koude voorjaar en (2) de lager dan verwachte productie uit de kleine velden. Er zijn meer dan 200 kleine velden. Een combinatie van factoren (onderhoud, technische problemen etc.) leidde tot een lagere winning uit deze velden. In 2011 en in 2012 lag de voorgenomen productie op 47 miljard m3.

In datzelfde debat heb ik ook aangegeven dat ik eind januari 2013 het advies heb ontvangen van SodM om de gaswinning terug te brengen en dat ik toen heb besloten om dat (nog) niet te doen omdat ik meer informatie nodig had om een goed afgewogen en gemotiveerd besluit over het volume van de winning te kunnen nemen. Voor de uitvoering van de daarvoor benodigde onderzoeken zou ongeveer een jaar nodig zijn. Aan die periode heb ik mij gehouden.

Overigens is het beeld dat er in 2013 meer dan gas dan ooit tevoren uit het Groningenveld is gewonnen niet correct. Zo lag de winning in de jaren 1972 t/m 1981 elk jaar boven de 55 miljard m3, met als hoogste niveau 87,7 miljard m3 in 1976. 

Officielebekendmakingen.nl van 5 februari 2014.

Begin december 2012 heeft de raad van commissarissen van GasTerra zijn businessplan 2013 geaccordeerd. In dat plan werd uitgegaan van 49 miljard m3 aardgaswinning. Dat is ongeveer in lijn met de jaren daarvoor. Dit besluit van GasTerra lag er dus eind 2012. Vervolgens is gebeurd wat we zojuist verwoord hebben. Op 22 januari 2013 is het advies gekomen van Staatstoezicht op de Mijnen. Toen was het jaar al begonnen, en waren er al verplichtingen aangegaan met mensen in binnen- en buitenland. Alles was al gaande en de verplichtingen moesten nagekomen worden. Ik heb op dat moment niet op basis van allerlei rapporten kunnen beslissen dat de gaswinning minder moest worden, want die rapporten waren er nog niet. Die zijn pas in de loop van het jaar 2013 opgesteld en werden mij op 1 december 2013 beschikbaar gesteld.

Het is waar dat ik met betrekking tot de winning niet heb ingegrepen in de loop van 2013. Dat de productie hoger is geworden dan 49 miljard m3 heeft twee redenen. De eerste is dat de winning van de kleine velden in dat jaar een half miljard lager was dan verwacht. De tweede reden is dat de winning 3 miljard hoger lag als gevolg van de zeer koude winter en het koude voorjaar. Dat samen heeft ongeveer geleid tot de uitkomst. Ik heb dus niet ingegrepen in 2013, maar wij grijpen wel in op het moment dat het verantwoord is op basis van de rapportages en de adviezen, en dat is nu.

Ik heb er niet op aangestuurd. Een en ander was al in het jaar 2012 in laatste instantie in de raad van commissarissen van GasTerra besloten. Twee maanden later kreeg ik in het lopende jaar het advies om zo snel en zo veel mogelijk te verminderen. Ik heb toen besloten om dat niet te doen en te wachten met het nemen van een besluit over het volume van winning tot het moment dat ik daarvoor over voldoende informatie beschikte. Ik heb ook aangegeven dat dat moment over een jaar zou zijn.