Ledenraadpleging

Vandaag heeft het bestuur van de GBB haar visie op de dialoogtafel gedeeld met de leden gekoppeld aan een ledenraadpleging.

Hierbij onze visie:

 

Deelname aan de dialoogtafel
In perspectief


Het zijn erg drukke tijden voor de Groninger Bodem Beweging (GBB). Er heerst binnen GBB een goede sfeer van waaruit er door een groot aantal leden hard gewerkt om alle zaken die langskomen zo goed mogelijk op te pakken. Als bestuursleden lopen we het vuur uit onze sloffen om in te gaan op de uitdagingen die zich nu elke dag aandienen. Sinds een aantal jaren informeren wij politici en media over dat wat hier gaande is: een gebied dat als wingewest wordt uitgeknepen, met bewoners die economisch berooid en psychisch aangedaan in de steek gelaten worden. Van overheidswege slechts met het Grote Geld als excuus. Gescheurd vertrouwen!

Niet te koop…

Langzaam dringt het tot heel Nederland door wat hier aan de hand is. En daar hebben we als GBB behoorlijk aan bijgedragen door onze manifestaties, onze mediaoptredens voor radio, tv en de artikelen in de kranten en op internet. Ook hebben we zo langzamerhand korte lijnen met de landelijke politiek opgebouwd. Daarbij dringt het geleidelijk tot een ieder door dat wanneer het gaat om aardbevingen, veiligheid niet te koop is.

Schaken en schakelen

Als bestuur schaken en schakelen we op diverse borden. We zetten ons in om het ledenaantal van de GBB te vergroten: samen staan we sterker. We organiseren manifestaties om aan de rest van Nederland te laten zien dat het ons menens is. Met kennis van zaken informeren we en lobbyen we bij de politiek en de media. We gaan bezwaar aantekenen tegen het voorgenomen gaswinningsbesluit van minister Kamp. Hiertoe zijn onze GBB werkgroepen op dit ogenblik druk doende om alle 92 rapporten te bestuderen die onder het gaswinningbesluit van Kamp liggen, daarbij geholpen door landelijk prominente experts die zich vrijwillig aanmelden.

Dialoogtafel

Nu ligt er een uitnodiging om deel te nemen aan een dialoogtafel. Als GBB hebben we altijd gesteld dat wij via de dialoog, met goed onderbouwde argumenten, de strijd aan willen gaan met diegene die door de gaswinning onze veiligheid in het geding brengt. Dus op zichzelf is de dialoogtafel winst. Het is dan wel zaak vooraf helder te krijgen waar we het aan tafel over ‘mogen’ hebben, welke spelregels aan tafel gaan gelden en welke status de besluiten hebben die daar worden genomen. Het bestuur van de GBB is daarom bereid om deel te nemen maar zal een aantal voorwaarden stellen.

Opzet dialoogtafel

In het advies van Wallage en Van Geel wordt de volgende structuur voorgesteld:
* Het advies van de commissie Meijer is richtinggevend (dat ook door de GBB is omarmd).
* Naast de voorzitter, de NAM, EZ en de provincie nemen 11 lokale organisaties plaats rond de tafel, waaronder de GBB; de GBB krijgt als enige organisatie twee stoelen.
* Er kunnen alleen besluiten worden genomen als iedereen het met elkaar eens is; dit betekent dat alle partijen vetorecht krijgen.
* Overeenstemming aan tafel betekent dat iedere partij dit zal verdedigen naar de achterban.
* De NAM en de overheid moeten beloven volledig transparant te zijn over de nadelige gevolgen van de gaswinning.
* Alle partijen krijgen de kans experts in te schakelen; hier komt geld voor beschikbaar.
* De partijen mogen zelf de agenda bepalen.
* De duur van de dialoogtafel is gesteld op minimaal 5 jaar en er zal iedere 6 weken vergaderd worden. Dit wordt tussentijds geëvalueerd.

Tot zover de hoofdpunten. Wie het hele advies van Wallage en Van Geel wil lezen, kan dit hier vinden

De GBB heeft nog een aantal belangrijke vragen. In het Kamerdebat is duidelijk geworden dat er over de gaswinning als zodanig (hoeveelheid, duur en spreiding) door de dialoogtafel niets kan worden besloten. Daarom zullen we parallel aan deze tafel ons blijven inzetten voor een stevige reductie van de gaswinning.
Het is verder onduidelijk in hoeverre de schadevergoedingsprocedure, de uitvoering hiervan, de waardedalingcompensatie en de aanpak van schrijnende gevallen al door de minister dichtgetimmerd zullen gaan worden. De indruk ontstaat dat de tafel vooral bedoeld is om de gelden te verdelen die als compensatie beschikbaar komen voor leefbaarheid en stimulering van de economie. Uiteraard is ook dit belangrijk maar veiligheid en de schadevergoedingsprocedures zijn ook speerpunten van de GBB.

Voorwaarden

Daarom zullen wij als GBB bestuur bepaalde voorwaarden vooraf stellen aan deelname.
Waaronder:
* Schadevergoedingsprocedure, de regeling voor schrijnende gevallen en de aanpak van waardedalingcompensatie moeten bespreekbaar zijn en niet worden dichtgetimmerd door de minister;
* Bij de besluiten over de verdeling van compensatiegelden mogen NAM en EZ wel meepraten, maar geen vetorecht hebben (het betreft hier immers een provinciale zaak);
* Urgente onderwerpen, zoals de schadevergoedingsprocedure, moeten versneld aan deeltafels door de meest relevante partijen kunnen worden geregeld.

Doelen

Bij deelname zijn naast de veiligheid belangrijke speerpunten voor de GBB:
Onafhankelijke organisatie voor schadebepaling- en afhandeling + opleiding voor schade-experts;
Regionale compensatie gericht op alternatieve energie zoals de GBB-denktank dit neerschreef

Klankbord

De GBB zal een klankbord van leden samenstellen waarmee de onderwerpen die bij de dialoogtafel op tafel komen, zullen worden vóórbesproken.

Tenslotte: zou in de praktijk blijken dat de dialoogtafel niet meer dan een wassen neus is om de bewoners aan het lijntje te houden, dan zal de GBB er uit stappen.

Onder de bovenstaande voorwaarden vinden we het als bestuur belangrijk plaats te nemen aan deze tafel. Corine Jansen en Lambert de Bont zullen onze vereniging vertegenwoordigen.

Draagvlak

En natuurlijk willen we weten hoeveel draagvlak er onder de leden is voor de boven geschetste opstelling van het bestuur!
Daarom vroegen we de leden een formulier in te vullen zodat we het draagvlak kunnen meten.