Nieuws van Warffum Alert!

Beste ondersteuners van Warffum Alert!,

Het is weer tijd om iedereen bij te praten.


Foto: Erik de Graaf

 

Warffum Alert! streeft ernaar om de gaswinning door de NAM uit het Warffumveld, dat recht onder het dorp Warffum ligt, zo snel mogelijk te laten stoppen.

In oktober 2019 hebben we samen met het Openluchtmuseum Het Hoogeland minister Wiebes een brief gestuurd met het verzoek de vergunningen voor de gaswinning uit het Warffumveld in te trekken en het gasveld te sluiten, omdat de winning uit dit veld gebeurt op basis van een verouderd winningsplan uit 2005.

We stuurden een afschrift van die brief ook aan de gemeenteraad van Het Hogeland en vroegen de raad om ons te steunen.

Op 5 februari van dit jaar sprak de gemeenteraad die steun unaniem uit. De gemeenteraad stelde: “Het moreel onaanvaardbaar te vinden dat de inwoners van Warffum schade ondervinden van aardbevingen ten gevolge van winning van gas uit het Groningenveld en tevens, (gelet op de seismische omstandigheden aanzienlijk) risico blijven lopen op schade door (actieve) gaswinning in hun directe omgeving uit het Warffumveld.

Ook het college van B&W schaarde zich achter dit standpunt. Een mooi succes.

Eén dag later kregen we een minder mooi antwoord van minister Wiebes in de bus. Hij wees het verzoek om de vergunningen voor de gaswinning in te trekken af, omdat hij vindt dat er geen zwaarwegende argumenten zijn om die vergunningen in te trekken.

Warffum Alert! en het Openluchtmuseum Het Hoogeland hebben de minister laten weten dat ze hier met verbazing en grote teleurstelling kennis van hebben genomen en hebben nu bezwaar aangetekend tegen dit besluit.

De belangrijkste argumenten in ons bezwaarschrift zijn:

  • De minister moet de vergunning voor de winning uit het Warffumveld intrekken omdat Warffum al bloot staat aan aardbevingen en verzakkingen die het gevolg zijn van gaswinning uit het Groningenveld. De minister vindt deze gevolgen zelf ook niet langer aanvaardbaar. Daarom gaat hij het Groningenveld sluiten. Nu Warffum al bloot staat aan de ontoelaatbare risico’s van het Groningenveld, mag er geen enkel extra risico op bevingen en verzakkingen als gevolg van winning uit het Warffumveld toegelaten worden vinden wij. Daarom moet het Warffumveld op zo kort mogelijke termijn worden gesloten.
  • De minister heeft, door alle publiciteit (ook van de overheid) over het stopzetten van de gaswinning in Groningen, zelf de indruk gewekt dat alle gaswinning in Groningen zou stoppen, dus ook de winning uit de kleinere velden zoals het Warffumveld. De minister moet die verwachtingen nu waar maken.
  • Warffum telt 41 rijksmonumenten, deels op het terrein van het Openluchtmuseum. De kern van Warffum is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Bij een groot deel van de monumenten in Noord-Groningen is ernstige schade vastgesteld. De bescherming van deze rijksmonumenten is een extra argument om de winningsvergunning in te trekken.
  • De minister moet zijn instemming met het winningsplan uit 2005 intrekken, omdat dit winningsplan is gebaseerd op volstrekt achterhaalde gegevens. In dit plan worden de integrale risico’s op bevingen voor Warffum beschreven, inclusief de risico’s ten gevolge van het Groningenveld. In 2005 gingen NAM en de overheid nog uit van een maximale kracht van bevingen van 3.9, terwijl nu zelfs rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van een beving met een kracht van 5.0. Schades aan gebouwen door aardbevingen zouden niet hoger uitvallen dan €1500,- en de afstand waarop schade kon optreden werd geschat op 7 kilometer van het epicentrum. We weten inmiddels wel beter. Daarom kan het oude winningsplan niet in stand blijven vinden wij.

Wanneer dit bezwaarschrift wordt behandeld is nu nog niet bekend, maar we houden jullie uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Het persbericht van Warffum Alert over het bezwaarschrift. {pdf,752Kb}

Het bezwaarschrift van Warffum Alert. {pdf, 1790Kb}

Het hoger beroep van de NAM tegen het besluit van de rechter om de nieuwe omgevingsvergunning te vernietigen ligt bij de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer de zitting, waarin het beroep van de NAM zal worden behandeld, plaats vindt.

Met vriendelijke groet namens Warffum Alert!,

Wim Munters