Overleg Stuurgroep

Donderdag 5 juli nam het bestuur van de GBB deel aan een overleg tussen Provincie (gedeputeerde De Vey Mesdagh), gemeente Loppersum (Rodenboog), drie vertegenwoordigers van de Commissie Bodemdaling (Van den Bout, Van Tol, Van Bergen), de directeur van de Technische Commissie Bodem Beweging (Blaauwendraad), het KNMI (de hr Dost) en TNO/Deltares (De Lange). Het was de laatste vergadering van de Stuurgroep die destijds is ingesteld om het onderzoek naar gebouwschade door de gaswinning te begeleiden. De GBB, voorheen Klankbordgroep, mocht meevergaderen maar draagt geen verantwoordelijkheid.

Het onderzoeksrapport verscheen in oktober 2011 en daarna kwam de vraag naar voren hoe een betere schadevergoedingsregeling er uit zou moeten zien. De plannen voor zo’n betere regeling gaan naar de mening van de GBB zeker de goede kant op. Zo zijn er plannen om een loket in te stellen voor burgers met schade door bodemdaling en/of aardbevingen en/of effecten van een veranderd waterpeil. Het loket gaat dan bekijken in hoeverre de gaswinning hier iets mee van doen heeft en zal de claim naar het juiste adres geleiden. Het loket zal ook de schadetaxatie onder haar hoede nemen en weghalen uit de invloedssfeer van de NAM.

Verder zal de NAM meer informatie op tafel leggen over de aardbevingen en over de aard en omvang van de schadeclaims. Ook wordt het meetnet van het KNMI uitgebreid zodat de locatie en sterkte van de aardbevingen beter bepaald kan worden.

Kortom we gaan de goede kant op maar we zijn er nog niet: ten eerste moeten alle plannen nog gerealiseerd worden; met name de realisatie van het ene loket zal moeilijk worden. Ten tweede is het afwachten of de schadetaxatie beter wordt dan wat de NAM nu doet; hier heeft het bestuur van de GBB nog sterke twijfels over. Tenslotte zijn we er niet met een betere taxatie: alles valt of staat met een correcte vergoeding voor het herstel van de schade. Als het uitgangspunt blijft ‘cosmetische reparatie’ schieten we er allemaal niets mee op. Natuurlijk heeft de GBB dit in het overleg naar voren gebracht.

In ieder geval lijkt de gedeputeerde De Vey Mesdagh van goede wil en worden de bewoners een stuk serieuzer genomen dan vijf jaar geleden. Zodanig, dat je bijna denkt: wat willen ze nog meer van ons?

Bestuur GBB