Persbericht Groninger Bodem Beweging

GBB wil een generieke uitkoopregeling voor het aardbevingsgebied
De Groningers in het aardbevingsgebied is veel onrecht aangedaan door (de gevolgen van) de gaswinning. Het is dan alleszins redelijk deze gevolgen te compenseren. Het gaat hierbij niet alleen om directe schade maar ook indirecte. Zo zijn er bewoners die om dringende reden moeten of willen verhuizen, terwijl hun huis onverkoopbaar is of een marktwaarde heeft gekregen waardoor hun hypotheek diep onder water staat. De GBB is van mening dat deze bewoners moeten worden uitgekocht als ze dat willen.

De GBB pleit daarom voor een uitkoopregeling van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen à la de regeling in Moerdijk, zie de box op de volgende pagina. De uitgangspunten van die regeling zullen moeten worden toegespitst op de Groningse situatie.

De GBB verwacht niet dat de uitkoopregeling tot leegloop leidt. Integendeel, juist het afwenden van financiële rampscenario’s waar veel bewoners nu bang voor zijn en het wegnemen van het gevoel gevangen te zitten in de eigen woning, leidt er toe dat het woonplezier weer terugkeert. Dit zal de neiging om te ‘vluchten’ doen afnemen. Het zal de negatieve spiraal doorbreken. De GBB is er van overtuigd dat verreweg de meeste bewoners willen blijven, mits de risico’s die hen zijn aangedaan door de gaswinning grotendeels worden weggenomen.
Door de regeling ook van toepassing te verklaren voor kopers, net als in de Moerdijkregeling, zullen de woningen bovendien aantrekkelijker worden voor kopers en dus weer sneller kunnen worden verkocht. De neergang van de woningmarkt in het aardbevingsgebied wordt door de regeling doorbroken. De aantasting van de woningmarkt door de effecten van de gaswinning wordt door de uitkoopregeling grotendeels teniet gedaan.

De regeling zal voor de situatie in Groningen verder moeten worden uitgewerkt. Uiteraard zal de NAM moeten worden verplicht de uitkoop te financieren. De taxatie van de woningen zal volstrekt onafhankelijk moeten zijn. Het effect van de aardbevingen op de waarde van huizen zal moeten worden gecompenseerd.
Net als in de Moerdijkregeling dient de uitkoopregeling gepaard te gaan met investeringen in economische kansen en leefbaarheid. Dit om het vertrouwen van bewoners in de toekomst van de regio een steuntje in de rug te geven en de motivatie om te blijven te vergroten. Dit is al in gang gezet door het Akkoord tussen Kamp en de regionale overheden, al vindt de GBB de omvang van de investeringen absoluut onvoldoende.
En tot slot: mede dankzij de uitkoopregeling zal de verkoop van de opgekochte woningen weinig problemen opleveren. Het lijkt de GBB verstandig dat dit verkoopproces samen met de betrokken gemeenten vorm wordt gegeven.
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Dick Kleijer, secretaris GBB, tel, 06-17268247. E-mailadres: dickkleijer@groninger-bodem-beweging.nl.

De Moerdijkregeling in kort bestek
Aanleiding is dat het woningeigenaren in Moerdijk steeds meer moeite kost, hun woning te verkopen door de dominante rol van de industrie in het stadje. De belangrijkste punten in de regeling zijn:

  1. Gemeente Moerdijk heeft een pakket aan maatregelen vastgesteld om de economische kansen en de leefbaarheid van Moerdijk te vergroten. Zo wordt het haventje verfraaid, wordt er een nieuw dorpshuis gebouwd, de veiligheid verbeterd, de verkeershinder en de stank- en geurhinder aangepakt, worden er nieuwe woningen gebouwd en worden woningen opgeknapt.
  2. Woningeigenaren kunnen besluiten hun woning aan de gemeente te verkopen. Dan krijgt de gemeente eerst een half jaar de tijd om het huis te verkopen op de particuliere markt. Lukt dat niet, dan koopt de gemeente het huis.
  3. Eigenaren krijgen 95% van de taxatiewaarde. Mensen kunnen altijd van de regeling gebruik maken, ook als zij over een aantal jaren hun woning willen verkopen.
  4. Ook kopers van woningen in Moerdijk kunnen van de regeling gebruik maken.

De gemeente verkoopt of verhuurt de verkochte woningen en kan daarbij rekening houden met de gewenste samenstelling van de bevolking.
De regeling geeft de inwoners van Moerdijk duidelijkheid en biedt een uitweg voor de huidige financiële onzekerheid. De initiatiefnemers zijn niet bang dat de regeling een gote leegloop veroorzaakt. Integendeel, het verschaffen van financiële zekerheid, in combinatie met investeringen in leefbaarheid, neemt de onrust weg en zal de huidige druk om weg te willen juist verminderen.