Persbericht Uitvoeringsinstantie

Standpunt GBB over de vormgeving van een Uitvoeringsorganisatie


De Dialoogtafel heeft ingestemd met een Uitvoeringsorganisatie (UVO) die onder verantwoordelijkheid van de NAM opereert; de NAM wordt de contractpartner van de UVO en de NAM stelt in eerste aanleg de beleidskaders en protocollen op waar de UVO zich aan dient te houden. De NAM heeft papieren concessies gedaan om de andere leden van de Tafel zover te krijgen:

 1. De Dialoogtafel zal ‘op consensus gericht overleg voeren’ over de beleidskaders en protocollen, zoals het schadeherstel protocol.
 2. Er komen van tijd tot tijd onderzoeken naar klanttevredenheid op basis waarvan het beleid zal worden bijgestuurd.
 3. De NAM zal zich niet bemoeien met de taxatie van individuele gevallen.
 4. Een onafhankelijke Raad van Toezicht controleert of de uitvoerder en de NAM zich houden aan de gemaakte afspraken. De raad rapporteert rechtstreeks aan minister Kamp.

Hiermee zou de UVO voldoende op afstand van de NAM komen te staan en zou de professionele autonomie voldoende zijn geborgd.

Het bestuur van de GBB heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat er een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie voor schadeherstel en -preventie komt die los van de NAM opereert. De twee belangrijkste overwegingen hierbij zijn:

 1. In de praktijk is gebleken dat de NAM niet in staat is dit proces goed uit te voeren.
 2. Het is niet goed het herstel van de schade te laten uitvoeren door de veroorzaker ervan. Het gaat hier om conflicterende belangen. In de praktijk tot nu toe is gebleken dat de eigen belangen van de NAM teveel leidend waren.

De afweging van het bestuur van de GBB verschilt van die van de Dialoogtafel. De Dialoogtafel heeft ingestemd onder de toezegging dat de condities van de UVO nog verder zullen worden uitgewerkt en dat de Dialoogtafel hierbij zal worden betrokken.
Het bestuur van de GBB is omgekeerd van mening dat er eerst duidelijkheid moet komen hoe de condities van de UVO worden uitgewerkt – en hoe de betrokkenheid van de Dialoogtafel er precies uitziet – voordat er afgewogen kan worden of de huidige constructie acceptabel is.
Al met al gaat het GBB bestuur niet akkoord met de vormgeving van de UVO zoals dat is vervat in het besluit van de Dialoogtafel. Voor een goede beoordeling is eerst een concretisering nodig van de condities, zoals:

 • Wat wordt precies bedoeld met ‘op consensus gericht overleg voeren’?
 • Wie beslist wat er met de uitkomsten van de onderzoeken naar de klanttevredenheid gebeurt; hoe wordt de dialoogtafel daarbij betrokken?
 • Gaat de UVO ruimte bieden aan een cliëntenraad?
 • Hoe wordt er met individuele klachten omgegaan; welke regeling komt daar voor?
 • Welke bevoegdheden krijgt de Raad van Toezicht; op welke wijze kan zij ingrijpen?

Omdat al deze punten niet zijn uitgewerkt, kan de GBB niet beoordelen of er voldoende compensatie wordt gegeven voor het niet realiseren van een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie.

Bestuur Groninger Bodem Beweging