PERSBERICHT WAARDEDALINGSREGELING

Compensatieregeling waardedaling van de NAM

Op 17 januari kondigde minister Kamp een regeling aan voor het compenseren van waardedaling van huizen als gevolg van de aardbevingsproblematiek.[1]Hij schetste ook de contouren van deze regeling:

  • De doelgroep bestaat uit mensen in het aardbevingsgebied die hun woning hebben verkocht.
  • De regeling gaat in op het moment dat Ortec Finance een significante daling vaststelt van de woningwaarde in het aardbevingsgebied.
  • De toegekende compensatie wordt gebaseerd op het verschil in waardeontwikkeling tussen woningen in het aardbevingsgebied en een paar vergelijkbare gebieden, zogenaamde referentiegebieden.
  • Een taxateur zal het effect van de aardbevingsproblematiek op de woningwaarde medebepalen.
  • De regeling voorziet in een onafhankelijke toetsing door meerdere experts van de geboden compensatie.

Inmiddels zijn de details van de regeling door de NAM uitgewerkt. Op de website van de NAM -namplatform.nl- zien we dat de contouren van de regeling niet zijn veranderd.[2]

De Groninger Bodem Beweging is het principieel oneens met twee van de nu reeds bekende uitgangspunten van de regeling:

1. Kennelijk wordt door Ortec Finance in eerste instantie bepaald of er sprake is van waardedaling. Bewoners noch lokale taxateurs hebben inspraak gehad in de berekeningswijze van Ortec. De GBB heeft in het verleden scherpe kritiek geuit op deze berekeningswijze.[3]

2. Er ontstaat pas een recht op compensatie na verkoop van de woning.

Met name dit laatste punt is voor de GBB onverteerbaar. Veel mensen raken hun woning niet kwijt juist vanwege de aardbevingsproblematiek en door de schade die hun huizen door de bevingen hebben opgelopen. En uitgerekend deze groep, die het zwaarst getroffen wordt, krijgt geen compensatie. Juist deze groep zou sterk gebaat zijn bij het direct krijgen van compensatie. Immers daarmee kunnen de hypotheeklasten omlaag worden gebracht, lasten die niet meer in verhouding staan tot de marktwaarde van hun huizen.

De compensatie zal deze bewoners beter in staat stellen aan hun onverkoopbare woning te ontsnappen.

De regeling maakt bovenal weer eens duidelijk dat het de NAM is die de spelregels bepaaltbuiten de wettelijke kaders om.

De volledige regeling zal voorgelegd worden aan de Dialoogtafel op haar de tweede zitting op 8 april. Het is een uitdaging voor de Dialoogtafel nog iets aan de regeling te veranderen.


[1] Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer, bijlage 1, pp. 22 en 23.

[2] Zie: Waarderegeling aardbevingen op het NAMplatform

[3] Zie: Brief van de GBB aan minister Kamp over het onderzoek door Ortec Finance