Reactie Groninger Bodem Beweging op de gaswinningparagraaf van het Regeerakkoord “Vertrouwen in de Toekomst”

Het motto van het regeerakkoord is: “Vertrouwen in de Toekomst”. Dàt kan Groningen wel gebruiken!


Dagblad van het Noorden, 14 oktober 2017
Helaas, dit akkoord geeft Groningers allesbehalve ‘vertrouwen in de toekomst’. De geplande vermindering van de winning van 1,5 miljard kuub over 4 jaar is marginaal. En dat terwijl het akkoord constateert dat een verlaging van de winning noodzakelijk is voor de veiligheid in het gaswinningsgebied. Later zegt het akkoord nog eens dat volgens de huidige inzichten minder winning het aardbevingsrisico verkleint. Had deze regering Groningers vertrouwen in de toekomst willen geven, dan had zij besloten tot een substantiële vermindering van de gaswinning!
Al met al wordt de leveringszekerheid van de afnemers – nu subtiel de veiligheid van de afnemers genoemd (en natuurlijk is de veiligheid van de afnemers even belangrijk als die van de Groningers …) – wederom boven de veiligheid van de Groningers gesteld. Voor afnemers bestaan echter alternatieven voor het gas, Groningers ervaren een acute existentiële bedreiging.
Al met al is het motto ‘Vertrouwen in de Toekomst’, gezien de effecten van dit akkoord op de Groningers, niet anders dan cynisch te noemen.

Uit het akkoord blijkt ook dat de Christenunie en het CDA – partijen die in de vele gasdebatten zij aan zij stonden met de Groningers wat betreft de wens tot vergaande vermindering van de gasproductie – in de onderhandelingen niet hoog hebben ingezet op dit punt. Het akkoord volgt exact de VVD lijn van de laatste jaren: alleen gas verminderen als de vraag naar gas, vanwege de energietransitie, daalt (of wanneer je gedwongen wordt door de Raad van State …). Kennelijk lagen de prioriteiten van CU en CDA elders.
Dit kabinet richt zich dan ook, geheel in lijn met het voornemen de gaswinning voort te zetten, meer op beheersing van de gevolgen van de winning. ‘Vlakke winning’ en het ‘hand aan de kraan principe’ moeten de gaswinning veiliger maken. Echter, er is nog veel geloof nodig voor de bewering dat deze twee maatregelen voldoende zijn om de veiligheid te garanderen. Niemand weet dit zeker. En zo blijft ook dit nieuwe kabinet Russisch roulette spelen met de Groninger bevolking.

De passage over schadeherstel klinkt positief. Dat de NCG onafhankelijk wordt, dat de NAM ‘op afstand wordt gezet’ bij de afhandeling van schade en herstel, dat er een schadefonds komt en de intentie dat bewoners geen last hebben van strijd tussen publieke en private partijen lijken stappen vooruit. Alles zal echter afhangen van de concrete uitwerking. Wat de GBB achterdochtig maakt is de zin “Dit laat onverlet de financiële verantwoordelijkheid van de NAM.” De toepassing van dit principe kan potentieel veel van het goede in de aangekondigde maatregelen teniet doen. Als de overheid haar financiële rol begrenst tot de aansprakelijkheid van de NAM, houdt de NAM veel invloed op het schadeafhandelingsproces.
Verder belooft het akkoord meer bevingen voor Groningen in de toekomst, “ook nu de gaswinning wordt afgebouwd.” Deze passage geeft helder het niveau weer van het regeerakkoord, althans wat betreft de gaswinningparagraaf. Ten eerste: hoezo “Vertrouwen in de Toekomst”? Ten tweede weet niemand met zekerheid of en hoe lang de bevingen doorgaan als de gaswinning stopt. Tenslotte: de gaswinning wordt helemaal niet afgebouwd! Oh ja, over vier jaar zijn er scenario’s, zo belooft het akkoord, die – naar verwachting – de gaswinning verder verlagen. Of dat dan gaat gebeuren staat in een volgend regeerakkoord …..

Groningen wordt gepiepeld en als we niets doen, komen ze er ook nog mee weg.

Bestuur Groninger Bodem Beweging