RUG onderzoek naar ervaringen met verkoop van woningen in het aardbevingsgebied

(Onderstaande tekst is van prof. de Kam)

In totaal 1.200 woningeigenaren hebben de enquête ingevuld, daarvan hadden 640 hun woning nu of in het recente verleden te koop staan. Van deze 640 eigenaren hebben 137 hun woning recent verkocht.

Een klein deel is positief gestemd over het verloop van de verkoop, maar een grote meerderheid heeft problemen bij de verkoop, waarbij de aard, ernst en achtergrond van die problemen per individu sterk verschilt.

Het onderwerp blijkt bij een aanzienlijk aantal respondenten (veel) emotie op te roepen.

Veel respondenten hebben aanvullende informatie verstrekt door toelichtende tekst in de enquête, het toesturen van bijlagen, telefonische of mailberichten.

De belangstelling om deel te nemen aan vervolgonderzoek is bijzonder groot: 377 respondenten willen meewerken aan een interview, en 176 willen een dagboek gaan bijhouden. (Ook) dit duidt op grote betrokkenheid van de respondenten bij het vraagstuk van de verkoop van hun woning.

1.1         Samenvatting van de uitkomsten

Naast de items uit de vragenlijst gaven enkele respondenten aan dat ook de situatie van mensen met (woningen in combinatie met) bedrijfspanden meer aandacht moet krijgen, en dat geldt ook voor de situatie van eigenaren die te maken hebben met aardbevingsimpact buiten de door overheid en NAM bepaalde contouren en gebieden.

Voor de totale groep respondenten:

 • Woongenot staat onder druk: meer dan de helft zal vanwege het risico niet opnieuw een woning in het aardbevingsgebied kopen. In de beleving van de respondenten is het aardbevingsgebied aanzienlijk groter dan het gebied (veelal elf gemeenten) dat door beleidsmakers wordt aangehouden.

Voor de groep respondenten met directe ervaring met het verkopen van hun woning:

 • De aardbevingen zijn bij een kwart van de respondenten een belangrijke reden om hun woning te koop te zetten
 • Ruim de helft heeft de vraagprijs tussentijds verlaagd
 • Aardbevingen zijn als reden om de vraagprijs te verlagen belangrijker dan de algemene situatie op de woningmarkt (zoals de crisis die achter ons ligt) of krimp
 • Bijna een kwart van de woningen is in de loop van het verkoopproces een of meerdere keren kort van de markt genomen
 • Een meerderheid denkt het komende jaar de vraagprijs te moeten verlagen
 • Driekwart van de woningen heeft schade, voor het merendeel is deze (gedeeltelijk) erkend door de NAM/CVW
 • Vier van de vijf geïnteresseerde kopers houden rekening met aardbevingen
 • De meerderheid van de verkopers voelt zich onzeker
 • Bijna de helft van de respondenten doet voor eigen rekening aanvullende investeringen bij schadeherstel en/of toepassing van de waardevermeerderingsregeling
 • Er is ruime belangstelling voor een vervolg op de uitkoopregeling

Voor de groep zonder directe ervaring met verkoop:

 • Als zij een woning in het aardbevingsgebied zouden kopen letten zij vooral op bouwtechnische aspecten en schade(rapporten).
 • Voor een woning met goed en netjes gerepareerde schade zouden zij (toch) minder bieden dan voor een identieke woning zonder schade

Klik hier voor het rapport “Ervaringen bij verkoop woningen in aardbevingsgebied”, Eerste rapportage {pdf}