Tevredenheidonderzoek

Tevredenheidonderzoek onder bewoners over de afhandeling en herstel van schade.

In het verleden, onder andere direct na de beving van Huizingen in augustus 2012, heeft het bestuur van de GBB bij de NAM aangedrongen op een onderzoek naar de tevredenheid onder bewoners over afhandeling en herstel van schade door de NAM. De NAM heeft dit steeds geweigerd. De reden voor deze weigering was naar alle waarschijnlijkheid dezelfde als onze reden om het juist wel te willen: er is veel mis met de afhandeling van de schade. In het kort: onkundige taxateurs, kennelijke willekeur, onduidelijkheid van de regeling en lange wachttijden.
Nu heeft onlangs de NAM – in de communicatie rond de Dialoogtafel – plots wel ingestemd met een tevredenheidonderzoek. De GBB is hier erg blij mee, temeer omdat het bestuur mee mag praten over de vormgeving van het onderzoek en dit door een onafhankelijk bureau zal worden uitgevoerd. De GBB krijgt een stem bij de keuze van het onderzoeksbureau.
Wel ervaren we het deels als mosterd na de maaltijd: hoeveel ellende was er voorkomen als dit onderzoek eerder had plaatsgevonden.
Verder maken we een kritische kanttekening: naar onze mening moeten er uit het onderzoek lessen worden getrokken over de wijze waarop taxatie, herstel en vergoeding vormgegeven dient te worden. Het gaat dan niet alleen om vergoedingen maar ook om de wijze van benadering van bewoners. Deze lessen zouden verwerkt moeten worden in het schadevergoedingsprotocol van de nieuw op te richten uitvoeringsorganisatie. Ook zou dit onderzoek van tijd tot tijd moeten worden herhaald. Nu kiest de NAM al in oktober het bedrijf dat de uitvoeringsorganisatie zal mogen opzetten. Intern zal het schadevergoedingsprotocol bij de NAM dan al min of meer vast staan. De vraag is dan of een tevredenheidonderzoek, dat op z’n vroegst begin volgend jaar klaar zal zijn nog invloed zal kunnen hebben op de protocollen.
Dat neemt niet weg dat het onderzoek een goede zaak is. We houden jullie op de hoogte over het vervolg.