Tien tips voor de NAM-directeur om het vertrouwen te herstellen.

‘Als de vos de passie preekt; boer pas op je kippen!’ Een oud gezegde, maar het heeft niets aan zeggingskracht verloren. En zeker niet als de directeur van de NAM weer zijn betrokkenheid verwoordt met de schadeproblematiek veroorzaakt door zijn eigen NAM.

De directeur van de NAM verwoordt  deze ‘betrokkenheid’ in een interview met het Dagblad van het Noorden  van 13 juli 2016 over het grote aantal C-schades (Lees hier!)  Deze betrokkenheid gaat helaas niet verder dan dat hij de gelegenheid neemt om nog eens publiekelijk te duiden dat de NAM haar handen in onschuld wast. Alsof de NAM, de veroorzaker van de ellende, zelf geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het gebrek aan vertrouwen in de NAM en nergens iets aan kan doen. Het ligt echter echt iets genuanceerder. De NAM-directeur heeft helaas last van een verstoord zelfbeeld van zijn NAM en kan blijkbaar niet de weinig vertrouwen wekkende rol van de NAM in deze regio zien.

Het begint al met de openingszin van het artikel: “Er moet snel gezocht worden waarom er in het bevingsgebied zoveel C-schades worden gemeld.”
C- schades die worden gemeld? Sinds wanneer kan iemand een C-schade melden? Er is geen enkele burger in dit gebied die zijn schade meldt als een C-schade. De schadelijder meldt schade. Niet meer en niet minder. De schadeveroorzaker NAM eigent zich het recht toe om een schade te labelen en niet de schadelijder.

Want het Centrum van Willekeur (CVW), werkend in opdracht van de NAM, kwalificeert de schades als C-schades op basis van een door de NAM verzonnen indeling. De schadetaxateurs van het CVW doen hun werk op geleide van rigide instructies in het bevingshandboek, wat natuurlijk gemaakt is door de NAM. Vergaand wordt de taxateur met behulp van dit bevingshandboek nu weggeleid van de mogelijkheid dat schades in dit gebied ook daadwerkelijk kunnen ontstaan door de gaswinning. Vanuit het perspectief van de NAM/CVW werkt dit goed. En wee de taxateur die dit handboek niet gebruikt!
Heeft de directeur van de NAM hiervan soms geen weet? Of past dit niet in het zelfbeeld van de NAM?

Weet de directeur van de NAM soms ook niet van de taxaties, waarbij de taxateur de burger mondeling informeert dat er sprake is van bevingsschade en later komt dan het schriftelijke rapport, en blijken het allemaal C-schades, geen bevingschade, te zijn! Gewijzigd door het ‘kwaliteitsteam’. Het ‘kwaliteitsteam’ dat moet letten op de kwaliteit van de schaderapporten, maar feitelijk de taxateurs inhoudelijk controleert en overruled. Maar is dat aan de burger te wijten? De burger die, volgens de directeur, zelf al schades als C-schades meldt. Of is er hierbij sprake van gericht NAM/CVW beleid om het aantal C-schades te maximaliseren? De GBB sluit het niet uit.

Dit NAM/CVW- beleid lijkt te anticiperen op de komende omkering van de bewijslast. De GBB heeft daarom aan het CVW inzage gevraagd in welke regio’s die C-schades vallen. ‘Niet of nog niet beschikbaar, was het antwoord. Het zal de GBB niet verbazen wanneer er juist veel C- schades worden geconstateerd nabij de eenzijdig door de NAM vastgestelde grenzen van het bevingsgebied. Wel zo handig, wanneer straks de omkering van de bewijslast gaat gelden. Het effectgebied, waar de omkering van de bewijslast zou moeten gelden, is dan alvast wat kleiner gemaakt. Immers, daar waar formeel geen aardbevingsschade voorkomt, gaat de omkering van de bewijslast niet gelden.
Dezelfde truc is al toepast voor het gebied buiten de door de NAM eenzijdig vastgestelde contouren. Op basis van een opmerkelijk NAM-rapport mogen van de NAM daar nu al geen schadetaxateurs meer naar toe om te taxeren. Want stel je voor dat er daadwerkelijk schade als aardbevingsschade getaxeerd zou worden. Dan is er straks misschien toch nog sprake van omkering van de bewijslast? Per decreet heeft de NAM dus voor het CVW bepaald dat buiten de contouren geen aardbevingsschade voor kan komen en dus mogen er ook geen taxateurs meer heen. Hoezo is het CVW een onafhankelijke organisatie?
Omkering van de bewijslast ook buiten de contouren? Daar kan dan geen sprake meer van zijn. Immers, de aanname is dat buiten de contouren geen aardbevingsschade voorkomt. Omkering van de bewijslast is dan niet aan de orde. En zonder de omkering van de bewijslast wordt weer bevestigd dat het geen bevingsgebied is. En de cirkel is dan rond. Het wordt er echt niet makkelijker op om daar dan bevingsschade erkend te krijgen.

Bewonderenswaardig hoe de NAM een cirkelredenering succesvol kan toepassen. En daarbij meer dan 1700 schademeldingen negeert van buiten de contouren. Deze wijze van handelen lijkt ons niet echt bevorderend voor het vertrouwen in de NAM.
Maar de directeur van de NAM heeft hier ook geen weet van? Immers, hij vraagt zich bezorgd af waarom het vertrouwen in de NAM toch zo laag is. En hij heeft voor zichzelf al geconcludeerd dat niemand de oplossing hiervoor weet. Maar niet zo somber, meneer Schotman! Er is hoop, ook voor u als directeur van de NAM.

De GBB zal u namelijk helpen met enkele tips, die u als NAM-directeur goed kunt toepassen om het vertrouwen in de NAM enigszins te herstellen. We beperken ons tot slechts 10 tips:

  1. Organiseer, dat u een spiegel wordt voorgehouden door niet-Shell medewerkers, opdat u uzelf steeds kunt confronteren met uw eigen beleid en de uitwerking daarvan op de burgers.
  2. Beknibbel niet als een kruidenier op de uitkoopregeling! Financier ruimhartig een generieke uitkoopregeling!
  3. Geen kruideniersmentaliteit bij het compenseren van de waardevermindering bij de verkoop van huizen. “Pennywise, pound foolish” is het.
  4. Geen tendentieuze NAM-rapporten meer presenteren waarbij met de mond in het voorwoord wordt beleden dat de veiligheid van de inwoners centraal staat, maar waar deze inwoner verder in het rapport nauwelijks meer aan bod komt.
  5. Presenteer nu eens een winningsplan dat daadwerkelijk de veiligheid van de inwoners centraal stelt en dus uitgaat van het voorkómen van schade!
  6. Maak een nieuw schadeprotocol samen met de GBB middels een convenant. Waarbij de GBB, als vereniging van schadelijders met meer dan 3300 leden en vele duizenden symphatisanten, instemmingsrecht of te wel een vetorecht heeft.
  7. Snij alle banden door met het Centrum van Willekeur (CVW). Betaal als schadeveroorzaker, maar bepaal niet meer. Laat de schadeafhandeling daadwerkelijk onafhankelijk gebeuren.
  8. Pas vrijwillig de komende omkering van de bewijslast toe in heel Groningen en doe dat ruimhartig.
  9. Laat het bevingshandboek door onafhankelijke deskundigen schrijven.
  10. Werk mee met een onafhankelijke meet- en monitoring instantie, zodat wij allen vertrouwen kunnen krijgen in de analyses van de diepe- en ondiepe ondergronden en hun bovengrondse effecten.

 

Meneer Schotman, directeur van de NAM, u mag geheel kosteloos deze tips implementeren. Geheel gratis. Laat dit uw nieuwe verdienmodel zijn! U zult dan nog verbaasd zijn hoe snel het vertrouwen van de inwoners van Groningen in de NAM terugkomt. Het is u dan oprecht gegund.
Misschien dat uw beeld van de NAM en de werkelijkheid dan ook nog samen gaan vallen.

Dick Kleijer
Secretaris GBB