TU-Delft kraakt het NAM-contour onderzoek af en deelt de eerdere kritiek van de GBB!

Vertrouwen in NAM en CVW daalt naar absoluut nulpunt.
CVW moet direct volledig onafhankelijk worden!

De TU-Delft bevestigt de felle GBB-kritiek op het NAM – ‘onderzoek’  uitgevoerd door Arcadis naar de bevingsschade buiten de door de NAM vastgestelde aardbevingscontour. De methode van onderzoek wordt, in keurige onderzoekerstaal, tot de grond toe afgebroken. Eerdere kritiek van de GBB op onder andere de geldigheid van de aardbevingscontour, de grootte van de steekproef en de wijze waarop resultaten gegeneraliseerd werden, worden gedeeld de TU-Delft.

De NAM liet in 2015 de firma Arcadis, aandeelhouder van het Centrum Veilig Wonen (CVW) en waarmee de SHELL een internationale samenwerkingsrelatie heeft, onderzoeken of aardbevingen wel de oorzaak kunnen zijn van de vele gerapporteerde schades aan huizen buiten de zogenaamde aardbevingscontour. Met als inzet om in één keer alle schademeldingen terzijde te kunnen schuiven als C- schades, niet aardbevingsgerelateerde schades, en ook om in het vervolg nooit meer buiten de contour te inspecteren.
Het bijna voorspelbare resultaat van dit NAM/Arcadis-onderzoek was: buiten de contour moeten de schades een andere oorzaak hebben dan de bevingen als gevolg van de gaswinning. Deze conclusie wordt door de TU-Delft niet ondersteund.

Het gevolg is, dat de NAM/CVW eindelijk gedwongen is alsnog een schadetaxateur naar de ca 1900 gemelde schades ‘buiten de contouren’ te sturen. Het traineren van de NAM krijgt eindelijk formeel een einde.

De GBB moet echter nog zien dat dit voor de huiseigenaren ook daadwerkelijk tot erkenning van de schades zal leiden. Immers, de NAM/CVW heeft haar schadetaxateurs inmiddels succesvol geïnstrueerd om vooral nog C- schades te kunnen herkennen en erkennen, dat wil zeggen ‘niet-aardbevingsgerelateerde schade’. Daardoor is er al bij de meldingen ‘binnen de contour’ een zee van C-klassificaties van gemelde schades ontstaan in het bevingsgebied. Het sturen van taxateurs naar schademeldingen ‘buiten de contour‘ zal de vloedgolf aan C-schades nog hoger maken, tenzij er daadwerkelijk een andere wind gaat waaien bij de NAM/CVW.
De GBB acht de kans echter nihil dat dit laatste zal gebeuren.

De GBB ziet haar standpunt bevestigd dat het CVW met onmiddellijke ingang onafhankelijk dient te zijn. Dus zonder enige bemoeienis van de NAM met de schadeafhandeling en zonder enige bemoeienis van de NAM met de versteviging van huizen. Een dergelijke maatregel is voorafgaand noodzakelijk voor enig herstel van vertrouwen in een onafhankelijke schadeafhandeling.

Het bestuur van de GBB

Lees hier het Validatieonderzoek van TNO! {pdf}