Uitleg zienswijze GBB

Op 5 maart jl. hield de GBB de Algemene Ledenvergadering waarin ook uitleg werd gegeven over de zienswijze die de GBB gaat indienen tegen het gasbesluit van minister Kamp als deze in lijn ligt met de presentatie van januari 2014. De uitleg werd gegeven door onze advocaat Jewan de Goede van PlasBossinade. Hieronder kunt u het fragment terugluisteren.

De uitleg komt in het kort hier op neer:

Binnenkort neemt minister Kamp het ontwerp-winningsbesluit. In dat besluit keurt hij het winningsplan van de NAM -onder restricties- goed. Op 17 januari nam hij daar al een voorschot op en we verwachten dat het formele ontwerpbesluit daar niet veel van zal afwijken. Het heet een ontwerpbesluit omdat de minister nog inspraak moet toestaan.

Vanaf het moment dat hij met zijn ontwerpbesluit komt, heeft elke burger of instantie die een direct belang heeft bij dit besluit, het recht om een zogenaamde zienswijze in te dienen. Daarin geef je weer met welke aspecten onvoldoende rekening is gehouden en kortweg waarom je het niet eens bent met het besluit. Dit moet binnen 6 weken gebeuren. Na die 6 weken bekijkt Kamp alle zienswijzen, weegt ze en neemt een definitief besluit over de gaswinning. We mogen aannemen dat ook dit niet veel zal afwijken van zijn huidige standpunt.
Alleen diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen daarna beroep aantekenen bij de Raad van State (RvS). Daarbij mogen alleen argumenten worden gebruikt die de zienswijze als grondslag hebben. De RvS bekijkt dan in hoeverre de minister een besluit heeft genomen dat hij als beleidsvoerend minister op dit terrein kan verantwoorden.
De Groninger Bodem Beweging zal ook een zienswijze indienen en zal daarna ook beroep aantekenen bij de Raad van State. De GBB mag dit doen omdat zij expliciet in haar doelstellingen heeft staan dat zij namens haar leden juridische procedures kan voeren. Haar leden hebben bovendien als bewoners van het aardbevingsgebied een direct belang bij het winningsbesluit en dus ook de GBB.
Indien u als bewoner met een direct belang ook een beroep aan wil tekenen bij de RvS, moet u binnenkort een zienswijze indienen. Dit kan op twee manieren.

1. U kunt zelf een brief schrijven aan minister Kamp waarin u uw zienswijze geeft. Dit kan zinvol zijn als u argumenten aan wilt voeren die op uw specifieke situatie van toepassing zijn. Daar kunt u dan in uw beroep aan refereren.

2. U kunt de advocaat van de GBB (De Goede van PlasBossinade) machtigen de zienswijze van de GBB mede te ondertekenen. Dit doet u natuurlijk pas als u het met de zienswijze van de GBB eens bent. Zo gauw deze klaar is, wordt deze naar de leden gestuurd. Aan de mede-ondertekening zijn geen kosten verbonden.

Het indienen van een zienswijze / mede-ondertekening van die van de GBB stelt u in staat ook in beroep te gaan bij de RvS.