Wat te doen bij schade

Wat te doen bij schade?

De NAM heeft op 5 september tijdens de bijeenkomst van bewoners in Vita Nova te Middelstum een aantal zaken toegezegd. . Zo mogen gedupeerden indien gewenst op kosten van de NAM een contra-expert inschakelen. Ten tweede belooft de NAM duurzaam herstel van schade, dat wil zeggen, het herstel moet zodanig zijn dat het bestand is tegen nieuwe bevingen. Ten derde mogen bewoners die in het verleden schade hebben gehad maar die klachten hebben over de wijze van herstel, ook weer bij de NAM aan de bel trekken. Een aantal zaken heeft de NAM op 28 september op haar website gezet (www.nam.nl). De NAM noemt dit een verbeterde schadeafhandeling. Op een aantal punten is de afhandeling inderdaad verbeterd, tenminste, op papier.

Nu de taxaties begonnen zijn en wij signalen ontvangen dat de taxateurs toch anders te werk gaan dan door de NAM gecommuniceerd, willen we u informeren hoe hiermee om te gaan.

Aangezien de door de NAM verwoorde procedure bovendien nog veel onduidelijkheden bevat, is de procedure, zoals hij in de ogen van experts en die van ons eruit zou moeten zien, stap voor stap uitgewerkt. De leden hebben deze uitgebreide procedure: “taxaties, let op uw zaak” ontvangen.

Wanneer u lid wordt van de vereniging ontvangt ook u de uitgebreide procedure voor schadeherstel.  Een checklist is tevens voor leden op aanvraag verkrijgbaar.

Niettemin willen we in het kort een aantal algemene adviezen geven:

In het kort:

  • Controleer uw woning op scheuren of andere schade en meldt de schade bij de NAM.
  • Beantwoord de contactpersoon van de NAM. Deze zal u vragen uw schade in het kort aan hem te vertellen. Hij onderhoudt tijdens het proces contact met de bewoner.
  • Ontvang de taxateur die de NAM stuurt. Let erop dat deze verder kijkt dan alleen de door u waargenomen schade en eis een duurzaam herstel. Een duurzaam herstel gaat in ieder geval verder dan het opnieuw voegen of stuken van scheuren in muren. Hiermee wordt bedoeld dat de reparatie dusdanig wordt uitgevoerd dat u ervan uit mag gaan dat eenzelfde schade niet opnieuw zal ontstaan.
  • De taxateur bezoekt u en zal daarbij de omvang van de schade vaststellen en een taxatie maken van de kosten om deze schade duurzaam te herstellen.
  • Overhandig uw schriftelijk vastgelegde visie over de schade en de oorzaak van de schade (“het verhaal van de bewoner”) aan de taxateur.
  • De taxateur zal zijn bevindingen inclusief een inschatting van de kosten mondeling bespreken met de gedupeerde. Wacht eerst op het schaderapport van de taxateur en het aanbod van de NAM; neem de tijd om het rustig door te lezen. Stem nergens mee in en teken niets. (bij lichte schade is het mogelijk direkt met een aannemer contacten te leggen)
  • Indien u zich kunt vinden in dit rapport en in het aanbod van de NAM dat daarop volgt, is de zaak rond. Indien u zich niet kunt vinden in het rapport van de taxateur en/of het aanbod van de NAM, meldt dan dat u een contra-expertise wenst en kies zelf een contra-expert uit. Het kan zijn dat de NAM eisen stelt aan de contra-expert.
  • Teken pas iets wanneer u het eens bent met de NAM, niet eerder!
  • Houd een logboek bij.

Bij de uitwerking houdt de GBB een slag om de arm omdat het een uitwerking op papier is. De praktijk zal moeten uitwijzen of er een correcte invulling aan wordt gegeven. We horen dan ook graag van u als u afwijkende ervaringen opdoet.


Andere aandachtspunten

Hoewel we blij zijn met deze winstpunten, blijven er nog veel punten over die de GBB nog bij de NAM op tafel wil leggen. De belangrijkste zijn:

De NAM heeft toegezegd ook oude schades opnieuw te willen beoordelen vanuit de benadering van duurzaam herstel. Welke gedupeerden met oude schade, en met welk type klachten, alsnog in aanmerking komen voor een beter herstel, moet nog worden gepreciseerd. De GBB vindt dat dit moet gelden voor alle bewoners die in het verleden schade hebben ondervonden door de aardbevingen.

Een eventuele waardedaling van de woning door aardbevingschade zou bij de bepaling van de schadevergoeding moeten worden betrokken.

Tot slot: Als u vermoedt dat schade aan uw eigen woning niet het gevolg is van een aardbeving, maar veroorzaakt wordt door bodemdaling door gaswinning, dan kunt u contact opnemen met de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning. Helaas is er nog geen sprake van een onafhankelijk loket. De Provincie is hier mee bezig.