Zienswijze tegen gasbesluit

Reductie gaswinning Groningen totdat risico’s duidelijker zijn


GBB verzet zich met natuur- en milieuorganisaties tegen besluit minister Kamp

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft ernstige kritiek op het ontwerpbesluit van minister Kamp over de gaswinning in Groningen en heeft daarom een zienswijze ingediend. Zolang er geen onderzoeksgegevens zijn waaruit duidelijk blijkt wat de gevolgen zijn voor de veiligheid van de bewoners en de natuur, moet uit voorzorg de gaswinning zoveel mogelijk worden gereduceerd. De zienswijze is mede ondertekend door 694 particulieren in Groningen en door de Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen, Milieudefensie afdeling Zuid-Oost Groningen en de Waddenvereniging.

Het afgelopen jaar zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd maar de gevolgen van de gaswinning zijn er niet duidelijker op geworden. De conclusies van het KNMI, het SodM en de NAM over de aardbevingsrisico’s zijn niet consistent; voor het SodM reden om de Minister te adviseren het winningsplan af te keuren. De Minister keurt het winningsplan daarentegen goed. Hij doet dit zonder kennis van de seismische risico’s van de verplaatsing van de productie: minder winnen rond Loppersum en meer in het zuiden. Tevens geeft de Minister aan dat de aardbevingsrisico’s in Groningen moeilijk zijn te beoordelen: hier moet een norm voor komen.

De Minister erkent dat er veel onzeker is en vindt het daarom niet verantwoord ingrijpende besluiten te nemen, zoals het sterk reduceren van de gaswinning. De GBB vindt dat doorgaan met de gaswinning op het voorgenomen niveau juist een ingrijpend besluit is, ingrijpend voor de veiligheid en belangen van de inwoners van Noord-Oost Groningen. Daarom is er sprake van een niet-evenwichtige belangenafweging van de Minister: het belang van de leveringszekerheid van het gas prevaleert boven de belangen van de bewoners van Noord-Oost Groningen.

Vanwege alle negatieve effecten van de gaswinning op de inwoners, niet alleen op de veiligheid maar ook sociaal, economisch en zelfs psychisch, is de GBB van mening dat de Minister zonder een sterke reductie van de gaswinning mensenrechten onvoldoende eerbiedigt en daardoor in strijd handelt met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook is het besluit in strijd met de Natuurbeschermingswet en de Habitatrichtlijn. De gevolgen voor de natuur zijn tot nu toe helemaal niet meegenomen in de besluitvorming.

De GBB vindt dat de Minister niet kan instemmen met het winningsplan. De NAM zou eerst en binnen 6 maanden de door de Minister verlangde nieuwe onderzoeken en berekeningen moeten uitvoeren en verwerken voordat er een besluit kan worden genomen. In de tussentijd moet de gaswinning zo sterk mogelijk worden gereduceerd (maximaal 30 miljard m3 per jaar). Op die manier wordt voldaan aan het voorzorgsbeginsel en recht gedaan aan de belangen van de inwoners van Noord-Oost Groningen. Maximale reductie van de gaswinning zorgt, zeker op termijn, voor een maximale reductie van de aardbevingsrisico’s.


Klik hier voor de zienswijze in pdf-formaat.