Privacyverklaring

De GBB respecteert je privacy en hecht aan de naleving van de privacyregelgeving, waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze verklaring is bedoeld om je te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken.

De GBB is een vereniging. Als je lid wordt van de GBB lever je de volgende persoonsgegevens bij ons aan:

  • Naam, adres, woonplaats
  • E-mailadres, eventueel telefoonnummer
  • Geboortedatum

Deze persoonsgegevens voeren wij – onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de GBB – in in de ledenadministratie van de GBB.

Wanneer je als lid deelneemt in een van onze activiteiten kan het zijn dat er nadere persoonsgegevens van je in de administratie worden opgenomen.

De doelstellingen van de GBB vind je hier.

Om je een beeld te geven van de activiteiten van de GBB noemen we:

  • het organiseren van acties;
  • het lobbyen, en deelnemen aan overleggen;
  • het voeren van juridische procedures;
  • het informeren van leden, en bewustwording in Nederland via (social) media.

Om je adequaat van alle activiteiten op de hoogte te houden, maken wij gebruik van je gegevens. Dit doen we op een zorgvuldige manier:

  • Wij zullen je persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen.
  • We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.
  • De GBB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij over je persoonsgegevens beschikken.

De GBB zorgt ervoor dat je persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt. Je hebt het recht de GBB te vragen om inzage en zo nodig rectificatie van de gegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en je kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Als een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang zich hiertegen verzet, kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

Voor zover wij je persoonsgegevens verwerken en gebruiken op basis van je toestemming mag je deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Je hebt het wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Binnen de GBB is de secretaris aangewezen als verantwoordelijke voor de privacy.

Op de website van de GBB, www.groninger-bodem-beweging.nl, worden alleen functionele cookies gebruikt. Met deze cookies worden geen tot personen herleidbare gegevens verzameld.

Heb je een andere vraag of verzoek met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens door de GBB, neem dan contact op met onze secretaris, via contact@groninger-bodem-beweging.nl.

Bestuur GBB
24 januari 2018