NAM en politiek verantwoordelijk

NAM en de politiek moeten ter verantwoording worden geroepen

Rond het opstarten en het verloop van de gaswinning en de daarmee gepaard gaande verdeling van kosten en baten en verantwoordelijkheden bestaan vele vragen. In hoeverre wist men en zo ja, vanaf wanneer wist men van de risico’s van de winning? Hoe verliepen de onderhandelingen tussen het Rijk en de SHELL en EXXON, wat waren de afwegingen daarbij en in hoeverre werd rekening gehouden met de risico’s voor de bewoners van Groningen? Wie bepaalde dat in 2013 – toen iedereen de risico’s kende van voortgaande winning – de productie werd verhoogd? Wat zijn de toezeggingen van minister Wiebes geweest richting SHELL en EXXON, toen besloten werd de gaswinning te stoppen?

De GBB wil helderheid over de gaswinning en over wie wanneer welke rol heeft gespeeld. De Groningers hebben het recht om te weten wie de verantwoordelijkheid draagt van de ellende van vele bewoners als gevolg van de gaswinning.

Wat wil de GBB concreet?

  • De parlementaire enquête aardgaswinning Groningen (PEAG): De PEAG is in 2021 van start gegaan. De commissie komt naar verwachting in de zomer van 2023 met haar eindrapport. Dit rapport dient volledig uitsluitsel te geven over de onderhandelingen tussen alle betrokken partijen, de besluiten die zijn genomen en de afwegingen daarbij. Ook dient klip-en-klaar helder te worden waar de verantwoordelijkheden lagen.
  • Het Openbaar Ministerie moet de NAM dagvaarden en strafrechtelijk vervolgen: Al jaren loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de NAM op grond van de aangifte van de GBB. In essentie wordt de NAM ervan beschuldigd dat zij doorgegaan is met de gaswinning in Groningen terwijl zij (vanaf een bepaald moment met zekerheid en objectief vast te stellen) wist van de grote risico’s die de bewoners in Groningen liepen en nog altijd lopen. De NAM heeft om geldelijk gewin bewoners willens en wetens in levensgevaar gebracht. In het strafproces zal de NAM ter verantwoording worden geroepen (en indirect het Rijk). Kijk voor meer informatie hierover kijk op: rechtvoorgroningen.nl