Schadeafhandeling

De gaswinning veroorzaakt aardbevingen en bodemdaling. Hierdoor wordt schade aan de woningen in Groningen toegebracht. Deze schade is relatief groot doordat de aardbevingen ondiep ontstaan, waardoor de trillingen van de aardverschuiving naar verhouding weinig worden gedempt. Bovendien hebben we hier een ‘slappe’ bodem (klein, veen). Dit maakt de huizen erg kwetsbaar voor trillingen.

Wat wil de GBB concreet?

  • De mijnbouwschade dient onafhankelijk van de schadeveroorzaker NAM en het Rijk afgehandeld te worden: Deze partijen hebben immers belang bij een zo laag mogelijke schadevergoeding en zijn niet onpartijdig. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) moet daarom onafhankelijk haar werkwijze bepalen. Ruimhartigheid hoort daar zeker bij, zoals omschreven in de toelichting op het besluit van de instelling van de TCMG.
  • Het wettelijk bewijsvermoeden dat van toepassing is op het aardbevingsgebied in Groningen (artikel 6:177a BW), moet worden toegepast zoals beschreven door het Panel van deskundigen via de TCMG*: Het gebied waarop het bewijsvermoeden van toepassing is, kan ruimer genomen worden dan het panel voorstelt vindt de GBB.
  • Volledige vergoeding van de directe schade door aardbevingen en bodemdaling.
  • Volledige vergoeding van de indirecte schade (overlast, bijkomende kosten) door aardbevingen en bodemdaling.
  • Volledige vergoeding van immateriële schade.
  • Volledige vergoeding van de waardedaling van de huizen, en andere vormen van vermogensschade.
  • Bij schade recht op compensatie voor de overlast, bijvoorbeeld in de vorm van een waardevermeerderingsregeling.
  • Indien de bewoner het niet eens is met de schadevergoeding die de TCMG voorstelt, moet de bewoner het recht hebben op een onafhankelijke deskundige, door hemzelf gekozen en betaald door de TCMG.
  • Nu de afhandeling onder het publiek recht wordt afgewikkeld, moet er een zorgvuldige bezwaarprocedure zijn, door een onafhankelijke instantie uitgevoerd.

* Panel van deskundigen: “Beantwoording vragen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.”, 22 januari 2019.