Toekomstperspectief Groningen

Perspectief
Het kabinet gaat naar aanleiding van de enquête dertig jaar lang extra geld toekennen aan Groningen. Dit geld moet ten goede komen aan sociaal en mentaal welzijn en economisch perspectief.

Groningers in de kern van het bevingsgebied lijden zwaar onder de gaswinning. Jongeren groeien op in ontwrichte gezinnen, MKB’ers zien hun pensioen in rook opgaan, voorzieningen verdwijnen door het ongunstige vestigingsklimaat en er is veel gezondheidsschade. Er zijn legio voorbeelden. De GBB vindt daarom dat het extra toegekende geld juist hier het verschil moet maken! Projecten mogen daarom provincie breed ingezet worden, maar moeten ook bijdragen aan de economie en het sociaal en mentaal welzijn in het bevingsgebied.

Aan de basis van alle investeringen moet een breed gedragen visie liggen, met een verplichte ‘bewonerstoets’ voor elke investering, met graadmeters zoals leefbaarheid, milieu en gezondheid.

Geef Groninger jeugd toekomst
Kinderen groeien op met een groot wantrouwen jegens de overheid. Er moet erkenning komen dat er een generatie opgroeit die in de steek is gelaten door de overheid. De overheid moet de komende decennia investeren in toekomstperspectief.

Zet daarnaast de rechten van het kind voorop. Wanneer het gaat om gezinnen, stel dan bij alle besluiten die je neemt het belang van kinderen voorop. Het kind moet zich kunnen ontwikkelen op alle levensgebieden, niet alleen in de toekomst maar ook in de kindertijd. Geef kinderen gelegenheid om mee te praten bij besluiten. Maak afwegingen waarbij het belang van het kind het zwaarst weegt, en als je dat niet doet, laat dit aan kinderen weten met de argumenten én hoe je daartegen in verweer kunt. Dat is hun recht.

Betrek bewoners
Zorg dat mensen zelf kunnen bouwen aan hun eigen toekomst en dat van hun gebied. De landelijke en regionale overheid moeten allereerst duidelijk en transparant communiceren over kwesties die spelen en de daarbij behorende besluitvormingsprocessen. Zorg ervoor dat bewoners goed geïnformeerd zijn door relevante informatie te verstrekken. Dit is de eerste stap tot een dialoog!

Organiseer openbare bijeenkomsten, buurtraadvergaderingen, maak gebruik van online platforms en burgerpanels. Zorg dat Groningers gehoord worden en dat hun stem meegenomen wordt bij het maken van besluiten. De regionale overheid moet de handschoen oppakken. Gemeente- en provincieraadsleden moeten daarbij hun taak om een brug te vormen tussen bewoners en besluitvormers tot topprioriteit maken.