Toekomstperspectief van Groningen

Decennialang is er geld verdiend aan het gas in Groningen, waarvan slechts een fractie ten goede is gekomen aan Groningen. Nu de Groningers worden opgezadeld met de gevolgen van de gaswinning, moet over elke cent voor schadevergoeding aan huizen of compensatie voor andere geleden schade, worden gevochten. Dit is onrechtvaardig.

De GBB wil dat Groningen – boven de directe vergoeding voor geleden schade aan particulieren – een ruime compensatie krijgt, niet alleen voor geleden imago- en economische schade maar ook om een nieuw duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen. Dit is Nederland Groningen schuldig.

Wat wil de GBB concreet?

  • Een fonds waarvan de gelden ten goede komen aan een toekomstplan voor Groningen.
  • Het toekomstplan moet als doel “het creëren van een duurzame verbetering van het toekomstperspectief van Groningen” hebben. De gelden mogen niet worden gebruikt om lopende regionale programma’s mee te financieren. Dan zou het immers niet meer zijn dan een verkapte subsidie aan de regionale overheden.
  • De bewoners en maatschappelijke organisaties moeten nadrukkelijk worden betrokken bij de planvorming van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Dat is het toekomstplan dat de regio ontwikkelt.
  • Op basis van het plan worden kaders en randvoorwaarden ontwikkeld waaraan elk project moet voldoen, voordat het door het NPG kan worden gefinancierd.
  • Voordat er geld beschikbaar wordt gesteld, moet er een schatting worden gemaakt van de schade die de regio heeft geleden. De 1.15 miljard die minister Wiebes voor het NPG beschikbaar heeft gesteld, is volstrekt willekeurig en onvoldoende.
  • NPG gelden mogen niet worden ingezet voor de versterkingsoperatie. Alle directe en indirecte kosten van de versterking moeten het Rijk en de NAM betalen.
  • Aanvullende plannen moeten onafhankelijk worden getoetst aan de kaders en randvoorwaarden van het NPG.